شرایط قرنطینه ای واردات میوه به از کشور ترکیه

شرایط قرنطینه ای واردات میوه به (Cydonia oblonga) از کشور ترکیه

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور ترکیه که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Ceratitis capitata
2. Argyrotaenia ljungiana

2. در قسمت A.D (توضیحات اضافی) عاری بودن منطقه تولید میوه های فوق واقع در کشورترکیه ، از بیماری ذیل تائید شده باشد

1. Erwinia amylovora

توجه:
درج اسامی علمی آفات و بیماری های فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هرگونه ضرر وزیان به عهده واردکننده خواهد بود
3- ضد عفونی محموله به روش سرما دهی مطابق یکی از بند های زیر در کشور ترکیه و درج آن در گواهی بهداشت نباتی مربوطه
الف: سرمادهی در دمای 11/1 درجه سانتی گراد یا کمتر به مدت 14 روز
ب: سرمادهی در دمای 67/1 درجه سانتی گراد یا کمتر به مدت 16 روز
ج: سرمادهی در دمای 22/2 درجه سانتی گراد یا کمتر به مدت 18 روز
توجه :
الف: دمای مغز میوه ها باید به دمای تعیین شده برسد و به مدت لازم حفظ شود.
ب: حداقل دو سنسور در قسمتهای مختلف محموله نصب و دمای مغز میوه ها و حد اقل یک سنسور نیز دمای محیط را اندازه گیری و ثبت نماید نمایند.
ج:ارائه پرینت دمایی مغز میوه و دمای محیط که توسط حفظ نباتات ترکیه تایید شده باشد به پست قرنطینه مرزی الزامی است.
4- حمل محموله ازکشور ترکیه به کشور ایران باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هر گونه تخلیه و بارگیری مجدد درکشورثالث مورد تایید نمی باشد.
5- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور ترکیه منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی در هنگام بازدید محـموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
6- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ ،کاه و دیگر بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
7- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
8- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
9- به محض صدور گواهی بهداشت گیاهی و ضمیمه آن توسط دپارتمان حفظ نباتات ترکیه یک نسخه از آن به سازمان حفظ نباتات جمهوری اسلامی ایران به آدرس پست الکترونیکی yasemi@ppo.ir ارسال شود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.