شرایط قرنطینه ای واردات الوار چوب درخت Sapeli (Entandrophragma cylindricum) از کشور کنگو

شرایط قرنطینه ای واردات الوار چوب درخت Sapeli

  (Entandrophragma cylindricum) از کشور کنگو

  • اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبدا .

2- ضد عفونی چوب در کشور مبداء به یکی از روشهای زیر و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه:
الف: ضدعفونی محموله  با گاز متیل بروماید: با دز 48 گرم بر متر مکعب در دمای بالاتر از 21 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت.
توجه1: به ازای هر 5 درجه سانتی گراد کاهش دما 8 گرم بر متر مکعب به غلظت گاز افزوده می شود.
توجه2: ضدعفونی در دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد مورد پذیرش نمی باشد.
ب: ضد عفونی چوبها با تیمار حرارتی Heat treatment: با دمای بیش از 70 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 4 ساعت.
توجه :  زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه می شود که دمای مغز چوبها به دمای 70 درجه سانتی گراد برسد. در ضمن ارائه اصل پرینت ترموگراف ممهور به مهر قرنطینه کشور مبداء در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد
ج: ضدعفونی به صورت کوره خشک kiln-drying در دماهای بالا تر از 74 درجه سانتی گراد مطابق جدول ذیل بر اساس ضخامت چوبها به طوری که رطوبت چوب بعد از ضدعفونی کمتر از 14% باشد.

مدت زمان(ساعت) 4 6 8 10 14 18 بیشتر از 18
ضخامت (میلیمتر) 25-0 50-26 75-51 100-76 150-101 200-151 بیشتر از 200

توجه: بررسی میزان رطوبت چوب ها در مرز ورودی الزامی است.
3- چوب ها باید کاملا” عاری از پوست و سوراخهای ناشی از تغذیه لاروهای حشرات چوبخوار باشد.
4- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود  در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
5-  درصورتی که محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کالا صادر شده باشد، با توجه به امکان وجود تفاوت های شرایط قرنطینه ای برای کشور ثالث، اخذ تائیدیه مربوطه از سازمان حفظ نباتات الزامی است.
6- در صورت اخذ تائیدیه سازمان حفظ نباتات به منظور انجام واردات از کشور ثالث، ارائه اصل این تائیدیه به همراه گواهی بهداشت صدور مجدد (Re- Export) از ارگان ذیربط کشور ثالث و کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء تولید در مرز ورودی الزامی است.
7- ارائه اصل این نامه و گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به غهده واردکننده خواهد بود.
8- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
 

تذکر : شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و واردکننده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.