شرایط قرنطینه ای واردات میوه سیب از کشور برزیل

شرایط قرنطینه ای واردات میوه سیب(Malus domestica) از کشور برزیل از طریق بنادر جنوبی (بندر عباس و بندر بوشهر)

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور برزیل که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Anastrepha fraterculus 2.Anastrepha serpentina
3. Ceratitis capitata 4. Dysmicoccus brevipes
5. Monilinia fructicola 6. Spodoptera frugiperda

2- در قسمت A.D (توضیحات اضافی) عاری بودن منطقه تولید میوه های فوق واقع در کشور برزیل ، از بیماری باکتریایی Erwinia amylovora تائید شده باشد .
توجه:
درج اسامی علمی آفات و بیماری های فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هرگونه ضرر وزیان به عهده واردکننده خواهد بود
3- ضد عفونی محموله به روش سرما دهی مطابق یکی از بند های زیر در کشور برزیل و درج آن در گواهی بهداشت نباتی مربوطه و یا در طول مسیر در داخل کشتی
الف: سرمادهی در دمای 6/5 درجه سانتی گراد یا کمتر به مدت 13 روز
ب: سرمادهی در دمای 11/1 درجه سانتی گراد یا کمتر به مدت 15 روز
ج: سرمادهی در دمای 67/1 درجه سانتی گراد یا کمتر به مدت 17 روز
توجه :
الف: دمای مغز میوه ها باید به دمای تعیین شده برسد و به مدت لازم حفظ شود.
ب: حداقل سه سنسور در قسمتهای مختلف محموله نصب و دمای مغز میوه ها را اندازه گیری نمایند و یک عدد سنسور نیز دمای محیط را ثبت نماید.
ج:ترموگراف هر سنسور باید به صورت جداگانه ارائه شود.
د: در صورتی که ضد عفونی محموله در طول مسیر انجام می شود باید حمل با کشتی مجهز به سردخانه و یا در کانتینرهای یخچال دار مجهز به تجهیزات ثبت کننده دما در هر ساعت (هر انبار کشتی یا کانتینر یخچال دار حداقل دارای 5 سنسور ثبت دما که سه سنسور دمای گوشت میوه و دو سنسور دمای انبار را در هر ساعت ثبت نماید) انجام گردد و مدارک مربوطه هنگام بازرسی قرنطینه ای به کارشناس قرنطینه گیاهی در مبداٴ ورودی ارائه شود و باید قبل از پهلوگیری مدت زمان ضد عفونی به اتمام رسیده باشد.
4- حمل محموله ازکشور برزیل به کشور ایران باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هر گونه تخلیه و بارگیری مجدد درکشورثالث مورد تایید نمی باشد.
5- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور برزیل منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی در هنگام بازدید محـموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
6- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ و دیگر بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
7- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
8- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.