شرایط قرنطینه ای واردات میوه سیب از کشور فرانسه

شرایط قرنطینه ای واردات میوه سیب (Malus domestica) از کشور فرانسه از طریق مرزهای آبی بندرعباس و بوشهر

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور فرانسه که و در قسمت A.D. (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Pezicula malicorticis 2. Pseudococcus gahani
3. Adoxophyes orana 4. Ceratitis capitata
5. Cydia lobarzeeskii 6. Pandemis herparana

2- تائید عاری بودن منطقه تولید میوه های فوق از باکتری Erwinia amylovora و درج این موضوع در گواهی بهداشت نباتی مربوطه.
توجه:درج اسامی علمی آفات فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری ومسئولیت هرگونه ضرر و زیان به عهده واردکننده خواهد بود.
3- حمل محموله ازکشور فرانسه به کشور ایران باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هر گونه تخلیه و بارگیری مجدد در کشور ثالث مورد تایید نمی باشد.
4- ضدعفونی محموله به روش سرمادهی مطابق یکی از روشهای جدول ذیل در کشور فرانسه و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت نباتی مربوطه.
سرمادهی مطابق یکی از روشهای جدول ذیل :

22/2 ºc 67/1 ºc   ºc 11 /1 درجه حرارت
( درجه سانتی گراد)
18 16 14 مدت زمان سرمادهی(روز)

تذکر: پرینت ترموگراف که نشان دهد محموله مذکور با یکی از روش های مذکور ضدعفونی شده، باید به تائید کارشناس قرنطینه حفظ نباتات کشور فرانسه برسد و ممهور به مهر و امضای رسمی سازمان حفظ نباتات کشور فرانسه شده باشد و همراه محموله در زمان ورود کالا به مرز ورودی و/ یا گمرک ترخبص کننده ارائه گردد.
5- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ ،کاه و دیگر مواد خام و بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
6- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت نباتی کشور فرانسه با مشخصات مندرج در بند یک، دو و چهار این شرایط و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه نباتی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
7- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود  در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
8- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.