شرایط قرنطینه ای واردات میوه سیب (Malus domestica) از کشور آرژانتین

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور آرژانتین که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماری های ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Anastrepha fraterculus            4. Dysmicoccus brevipes
2. Anastrepha serpentina            5. Monilinia fructicola
3.Ceratitis capitata                      6.Naupactus zanthographus

توجه:
درج اسامی علمی آفات و بیماریهای فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک ازترخیص کالا جلوگیری ومسئولیت هرگونه ضرر وزیان به عهده واردکننده خواهد بود
2- محموله باید درکشور آرژانتین طبق یکی از موارد( الف)یا (ب) ذیل آفت زدایی و مشخصات دقیق عملیات انجام گرفته درگواهی بهداشت مربوطه قید گردد.
الف- ضدعفونی با گاز متیل بروماید از نوع (Q-lable100%) برای مدت 2 ساعت در دمای 21 درجه سانتیگراد و بالاتر به مقدار 32 گرم در متر مکعب که باید حداقل غلظت گاز در5/0 ساعت اول 25 گرم در متر مکعب و حداقل غلظت گاز در طول دو ساعت 18 گرم در متر مکعب باشد.
سپس سرمادهی مطابق یکی از روشهای جدول ذیل :
 

c° 33/8  تا   °c33 /3 c° 77/2  تا c°56/ 0 درجه حرارت( درجه سانتی گراد)
11 4 مدت زمان سرمادهی (روز)
به صورت یکسره

توضیح اینکه فاصله زمانی بین عملیات گاز دهی و سرمادهی نباید از 24 ساعت تجاوز نماید و انجام تست در مقادیر کوچک قبل از انجام ضد عفونی در محموله های تجاری به منظور کسب اطمینان از عدم حساسیت برخی از ارقام نسبت به گاز متیل بروماید لازم و ضروری است.
ب- ضد عفونی با گاز فسفین خالص(بصورت مایع)

مدت زمان ضد عفونی (ساعت) غلظت گاز در متر مکعب حجم اطاقک
(گرم / ppm)
دمای اطاقک ضد عفونی
(درجه سانتی گراد)
72- 48 ppm 3500-2100  (5-3 گرم( c°5 تا c° 5/1-

3- حمل محموله ازکشور آرژانتین به کشور مقصد باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هر گونه تخلیه و بارگیری مجدد درکشور ثالث مورد تایید نمی باشد.
4- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور آرژانتین منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی درهنگام بازدید محـموله درگمرک الزامی می باشد
5- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ و دیگر بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
6- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود  در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
تذکر: شرایط اعلام شده  برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.