شرایط قرنطینه ای واردات سیب از کشور ترکیه

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور ترکیه که در قسمت A.D. (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Alternaria mali 4. Frankliniella occidentalis
2. Argyrotaenia ljungiana 5. Hedya nubiferana
3. Ceratitis capitata 6. Spilonota ocellana

2- تائید عاری بودن منطقه یا محل تولید میوه های فوق از باکتری Erwinia amylovora و درج این موضوع در گواهی بهداشت نباتی مربوطه.
توجه:درج اسامی علمی آفات فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری ومسئولیت هرگونه ضرر و زیان به عهده واردکننده خواهد بود.
3- حمل محموله ازکشور ترکیه به کشور ایران باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هر گونه تخلیه و بارگیری مجدد در کشور ثالث مورد تایید نمی باشد.
4- ضدعفونی محموله به روش سرمادهی مطابق یکی از روشهای جدول ذیل در کشور ترکیه و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت نباتی مربوطه.
سرمادهی مطابق یکی از روشهای جدول ذیل :

67/1 ºc   ºc 11 /1 درجه حرارت
( درجه سانتی گراد)
16 14 مدت زمان سرمادهی(روز)

توجه :
الف: دمای مغز میوه ها باید به دمای تعیین شده برسد و به مدت لازم حفظ شود.
ب: حداقل دو سنسور در قسمتهای مختلف محموله نصب و دمای مغز میوه ها و حد اقل یک سنسور نیز دمای محیط را اندازه گیری و ثبت نماید نمایند.
ج:ارائه پرینت دمایی مغز میوه و دمای محیط که توسط حفظ نباتات ترکیه تایید شده باشد به پست قرنطینه مرزی الزامی است.
5- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی و عاری از شاخ و برگ ،کاه و دیگر بقایای گیاهی حمل گردد.
6- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت نباتی کشور ترکیه منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه نباتی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
7- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
8- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
9- به محض صدور گواهی بهداشت گیاهی و ضمیمه آن توسط دپارتمان حفظ نباتات ترکیه یک نسخه از آن به سازمان حفظ نباتات جمهوری اسلامی ایران به آدرس پست الکترونیکی yasemi@ppo.ir ارسال شود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.