شرایط قرنطینه ای واردات میوه موز از کشور هندوستان

شرایط قرنطینه ای واردات میوه موز (Musa) از کشور هندوستان

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Aleurodicus disperses 2. Parasaissetia nigra
3. Pentalonia nigronervosa 4. Spodoptera litura
5. Bactrocera dorsalis 6. Eudocima fullonia
7. Dysmicoccus brevipes 8. Colletotrichum musae
9. Guignardia musae 10. Ralstonia solanacearum race1,2

توجه:
درج اسامی علمی آفات فوق در گواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
2- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور مبداٴ منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی در هنگام بازدید محـموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیراینصورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
3- محموله باید کاملاً سالم و عاری از کلیه آفات و بیماری های گیاهی قرنطینه ای باشد. در صورت مشاهده آلودگی، نظر به عدم امکان انجام ضدعفونی در مقصد با توجه به شرایط فیزیولوژیکی محموله و شرایط منطقه ، از ترخیص محموله آلوده جلوگیری نموده و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده واردکننده خواهد بود.
4- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
5- حمل محموله از کشور مبداء بایستی به صورت یکسره انجام شده و هرگونه تخلیه و بارگیری مجدد در کشور ثالث مورد قبول نمیباشد.
6- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یا امحاء خواهد شد. (در خصوص عوامل خسارت زای قرنطینه ای بند 3 اعمال می گردد.)
7- محموله باید در بسته بندی های مناسب تمیز و غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ ، کاه و دیگر بقایای گیاهی باشد حمل گردد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.