شرایط قرنطینه ای واردات میوه مرکبات (Citrus sp.) از کشور چین

شرایط قرنطینه ای واردات میوه مرکبات (Citrus sp.) از کشور چین
از طریق مرزهای آبی بندرعباس و بندر بوشهر

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر وزارت کشاورزی کشور چین که در قسمت A.D. (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Bactrocera dorsalis 2. Eudocima fullonia
3. Diaporthe citri 4. Elsinoë fawcettii
5. Thrips palmi

2- در قسمت A.D (توضیحات اضافی) تایید گردد که محموله در منطقه عاری از آفات و بیماریهای گیاهی زیر تولید شده است

1. Guignardia citricarpa 2. Xanthomonas axonopodis pv. citri

توجه:
درج اسامی علمی آفات و بیماریهای فوق در گواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
3- حمل محموله ازکشور چین به کشور ایران باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هرگونه تخلیه و بارگیری مجدد درکشور ثالث مورد تایید نمی باشد.
4- محموله باید پس از آماده سازی اولیه در کشور چین باید مراحل ذیل (شستشو با فشار آب – برس زدن –
غوطه ور کردن در قارچ کش مناسب – شستشوی مجدد با آب- واکس زدن و خشک کردن با هوای داغ) بر روی آنها صورت گرفته باشد.
5- ضد عفونی محموله با روش سرمادهی مطابق جدول ذیل بایستی در کشور مبداء انجام و ارائه مدارک مربوط به مشخصات ضد عفونی شامل (مدت زمان ضدعفونی ، درجه حرارت و محل ضدعفونی که قبلا به تائید حفظ نباتات کشور چین رسیده باشد) هنگام بازرسی قرنطینه ای به کارشناس قرنطینه گیاهی در مبداء ورودی الزامی می باشد.

°C 22/2 یا کمتر °C 66/1 یا کمتر °C 11/1 یا کمتر °C 55/0 یا کمتر درجه حرارت (درجه سانتی گراد)
16 14 12 11 مدت زمان سرمادهی (روز)
سردخانه باید مجهز به تجهیزات اتوماتیک ثبت کننده دما در هر 5 دقیقه باشد و حداقل دو سنسور دمای مغز میوه و یک سنسور دمای انبار را ثبت نماید، و مدارک مربوطه شامل اصل پرینت ترموگراف سنسورها که توسط حفظ نباتات کشور چین تایید شده باشد در هنگام بازرسی قرنطینه ای در مبداء ورودی به کارشناس قرنطینه گیاهی ارائه شود.
توجه :
الف:پس از پایان سرمادهی، محموله باید بلافاصله توسط کانتینرهای یخچال دار حمل گردد یا تا زمان حمل در سردخانه در شرایط قرنطینه ای نگهداری شود.
ب: زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه می شود که دمای مغز میوه ها به دمای مورد نظر برسد.
6- چنانچه انجام هریک از موارد فوق در کشور مبداء امکانپذیر نمیباشد از صدور گواهی بهداشت گیاهی جداً خودداری گردد.
7- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور چین منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی در هنگام بازدید محـموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
8- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ،کاه و دیگر مواد خام و بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
9- محموله بایستی کاملاً سالم و عاری از آفات ذکر شده در قسمت A.D. باشد و در صورت مشاهده آلودگی به انواع شپشک، نظر به عدم فراهم بودن شرایط فنی برای انجام عملیات ضدعفونی، محموله عودت داده می شود و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده واردکننده خواهد بود.
10- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
11- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.