شرایط قرنطینه ای واردات میوه مرکبات از کشور برزیل

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور برزیل که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Diaporthe citri 2. Elsinoe fawcettii
3. Ecdytolopha aurantianum 4. Elsinoe australis
5. Anastrepha fraterculus

2. در قسمت A.D (توضیحات اضافی) عاری بودن منطقه تولید میوه های فوق واقع در کشور برزیل ، از بیماری ذیل تائید شده باشد

1. Guignardia citricarpa 2. Xanthomonas axonopodis pv. citri

توجه:
درج اسامی علمی آفات و بیماری های فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هرگونه ضرر وزیان به عهده واردکننده خواهد بود
3- محموله باید پس از آماده سازی اولیه در کشور مبداٴ باید مراحل ذیل (شستشو با فشار آب – برس زدن – غوطه ور کردن در قارچ کش مناسب – شستشوی مجدد با آب- خشک کردن با هوای داغ و واکس زدن) بر روی آنها صورت گرفته باشد.
4- ضد عفونی محموله به روش سرما دهی مطابق یکی از بند های زیر در کشور برزیل و درج آن در گواهی بهداشت نباتی مربوطه
الف: سرمادهی در دمای 11/1 درجه سانتی گراد یا کمتر به مدت 15 روز
ب: سرمادهی در دمای 67/1 درجه سانتی گراد یا کمتر به مدت 17 روز
توجه: سه عدد سنسور باید دمای مغز میوه ها را در مناطق مختلف محموله و یک عدد سنسور باید دمای محیط را ثبت نمایند. (ثبت دما باید به طور اتوماتیک و هر پنج دقیقه یکبار انجام شود)
ارائه پرینت دمایی مغز میوه و دمای محیط به مامورین قرنطینه الزامی است.
ترموگراف باید دمای مغز میوه و دمای اتاق را بطور مجزا نشان دهد.
زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه میشود که دمای مغز میوه به دمای مورد نظر برسد.
5- حمل محموله ازکشور برزیل به کشور ایران باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هر گونه تخلیه و بارگیری مجدد درکشورثالث مورد تایید نمی باشد.
6- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور برزیل با مشخصات مندرج در بند یک ، دو و سه این شرایط، و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی در هنگام بازدید محـموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
7- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ ،کاه و دیگر بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
8- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
9- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

مهرسازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.