شرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک لیمو ترش سریلانکا

شرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک لیمو ترش(Citrus aurantiifolia) از کشور سریلانکا

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور سریلانکا که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله بیماری گیاهی ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Diaporthe citri 2. Elsinoe fawcettii

2- در قسمت A.D (توضیحات اضافی) عاری بودن منطقه تولید میوه های فوق واقع در کشور سریلانکا ، از بیماریهای ذیل تائید شده باشد

1. Xanthomonas axonopodis pv. citri 2. Guignardia citricarpa

توجه:
درج اسامی علمی بیماری های فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هرگونه ضرر وزیان به عهده واردکننده خواهد بود
3- ضد عفونی محموله در کشور سریلانکا با گاز متیل بروماید با دز 32 گرم در متر مکعب به مدت 24 ساعت در دمای 21 درجه سانتی گراد و بالا تر در شرایط فشار طبیعی جو (NAP) و درج آن در گواهی بهداشت نباتی مربوطه.
برای هر 5 درجه سانتی گراد کاهش دما نسبت به 21 درجه سانتی گراد باید 8 گرم به دز گاز اضافه شود . انجام ضد عفونی در دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد توصیه نمی شود.
4- حمل محموله ازکشور سریلانکا به کشور ایران باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هر گونه تخلیه و بارگیری مجدد درکشورثالث مورد تایید نمی باشد.
5- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور سریلانکا منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی در هنگام بازدید محـموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
6- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ ،کاه و دیگر بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
7- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
8- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.