شرایط قرنطینه ای واردات میوه تازه نارنگی از پاکستان

شرایط قرنطینه ای واردات میوه تازه نارنگی (Citrus reticulata)از پاکستان از طریق میرجاوه مرز میر جاوه و چابهار

1. اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از دپارتمان حفظ نباتات پاکستان واقع در شهر کراچی که در قسمت A.D. (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای قرنطینه ای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Bactrocera dorsalis (complex group) 3. Diaporthe citri
2. Elsinoe fawcettii 4. Bactrocera cucurbitae

2. در قسمت A.D (توضیحات اضافی) تایید گردد که محموله در منطقه عاری از آفات و بیماریهای گیاهی زیر تولید شده است

1. Xanthomonas axonopodis pv. citri

توجه: درج اسامی علمی آفات و بیماریهای فوق در گواهی بهداشت گیاهی کشور مبدا که می بایست صرفا توسط دپارتمان حفظ نباتات پاکستان صادر گردد الزامی بوده و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص محموله جلوگیری به عمل آمده و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
3. محموله میوه نارنگی (رقم کینو) با نظارت کارشناس قرنطینه دپارتمان حفظ نباتات پاکستان در یکی از سرد خانه های تائید شده ، با یکی از تیمارهای مشخص شده در جدول ذیل مورد ضدعفونی قرار گرفته و نام محل ضدعفونی و مشخصات کامل عملیات انجام شده در گواهی بهداشت گیاهی یا ورقه ضمیمه آن که ممهور به مهر و امضای رسمی دپارتمان حفظ نباتات پاکستان شده، قید گردد، پرینت ترموگراف که نشان دهد محموله مذکور با یکی از روشهای زیر ضدعفونی شده باید به تائید کارشناس قرنطینه دپارتمان حفظ نباتات پاکستان برسد و ممهور به مهر و امضای رسمی دپارتمان حفظ نباتات پاکستان شده باشد و همراه محموله در زمان ورود کالا به مامور قرنطینه گیاهی مرز میر جاوه ارایه شود.

22/2یا کمترC 66/1 یا کمترC 11/1 یا کمترC 55/0 یا کمترC درجه حرارت
( درجه سانتی گراد)
16 14 12 11 مدت زمان سرمادهی(روز)
4. محموله باید پس از آماده سازی اولیه در کشور مبداٴ باید مراحل ذیل (شستشو با فشار آب – برس زدن –
غوطه ور کردن در قارچ کش مناسب – شستشوی مجدد با آب- خشک کردن با هوای داغ و واکس زدن) بر روی آنها صورت گرفته باشد.
5. به محض صدور گواهی بهداشت گیاهی و ضمیمه آن توسط دپارتمان حفظ نباتات پاکستان شهر کراچی، یک نسخه به مدیریت حفظ نباتات استان سیستان و بلوچستان به شماره نمابر 2442790-541-0098 ارسال شود.
6. چوب ، کاه و سایر مواد گیاهی خام نباید بعنوان بسته بندی میوه های صادراتی نارنگی کینو از پاکستان به ایران مورد استفاده قرار گیرند.
7. گواهی بهداشت گیاهی نباید دست نویس و یا مخدوش باشد.
8. ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام ورود کالا به گمرک ورودی میر جاوه الزامی است.
9- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
10. پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود
11. محموله باید در کشور مبدا پاکستان (سردخانه های تایید شده) داخل کانتینرهای فلزی و کاملا مسدود بارگیری و پلمب گردیده و هر گونه تغییر و جابجایی در طول مسیر (از مبداء تا مقصد) مجاز نمی باشد.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.