شرایط قرنطینه ای واردات میوه نارگیل (Cocos unsifera) از بنادر جنوبی کشور

شرایط قرنطینه ای واردات میوه نارگیل (Cocos unsifera) از بنادر جنوبی کشور

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Asterolecanium pustulans 5. Parasaissetia nigra
2. Aleurodicus destructor 6. Unaspis citri
3. Dysmicoccus brevipes 7. Rhynchophorus palmarum
4. Nipaecoccus nipae 8. Rhynchophorus ferrugineus
9. Araecerus fasciculatus 10. Tirathaba rufivena
11. Iceria pulchra

توجه:
درج اسامی علمی آفات فوق در گواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
2- پوسته خارجی میوه ها قبل از حمل درکشور مبداء تراشیده و حذف شـود،به طوری که حداکثر40% از الیاف آن باقی مانده باشد.
3- محموله باید عاری از آفات و بیماری های قرنطینه ای گیاهی باشد. در غیر این صورت، نظر به عدم امکان انجام ضدعفونی در مقصد با توجه به شرایط فیزیولوژیکی محموله و شرایط منطقه، از ترخیص محموله آلوده به عوامل قرنطینه ای جلوگیری نموده و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده واردکننده خواهد بود.
4- ارائه اصل گواهی بهداشــت نباتی کشور مبداء منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی درهنگام بازدید محـموله درگمرک الزامی است و درغیراینصورت از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق بند 3 اقدام خواهد شد .)
6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآبعداز بررسی و تایید مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
7- حمل محموله ازکشورمبدابه کشورمقصد باید بصورت یکسره صورت پذیرد وهرگونه تخلیه و بارگیری مجدد درکشور ثالث موردتایید نمیباشد.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.