شرایط قرنطینه ای واردات دانه باقلا (Vicia faba) استرالیا

شرایط قرنطینه ای واردات دانه باقلا (Vicia faba) جهت مصرف خوراکی از کشور استرالیا

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور استرالیا که در قسمت AD (توضیحات اضافی)آن عاری بودن محموله از آفات و ببماربهای ذبل مورد تاکبد قرار گرفته باشد.

1. Ascochyta fabae 2. Peronospora viciae
3. Broad bean true mosaic virus

2. ضدعفونی دانه ها در کشور استرالیا با گاز فسفین با دز 5/1گرم در هر متر مکعب حجم محموله به مدت حداقل یک هفته در دمای بالاتر از °C15 به نحوی که در تمام طول مدت ضدعفونی غلظت گاز کمتر از ppm200 در متر مکعب نباشد و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت نباتی مربوطه.
توجه:
درج اسامی علمی بیماریهای فوق و نیز ضدعفونی مورد اشاره ، درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک ازترخیص کالا جلوگیری ومسئولیت هرگونه ضرر وزیان به عهده واردکننده خواهد بود.
3- محموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی، بذور علف های هرز، حشرات زنده و علائم بیماری ها باشد.
4- ارائه اصل گواهی بهداشت نباتی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه نباتی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.
8- چنانچه انجام هریک از موارد فوق در کشور مبداء امکانپذیر نمی باشد از صدور گواهی بهداشت نباتی جداً خودداری گردد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.