شرایط قرنطینه ای واردات چوب Mezilaurus itauba برزیل

شرایط قرنطینه ای واردات
)Mezilaurus itauba ( (Itauba)چوب چهار تراش
جهت مصرف صنعتی از کشور برزیل به طور مستقیم یا از طریق کشور آلمان

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء.

2- – ضد عفونی چوبها به روش Kiln Dry در دمای بالا تر از 74 درجه سانتی گراد طبق جدول زیر در کشور مبداء و درج آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.

مدت زمان ضد عفونی (ساعت) ضخامت چوب (میلیمتر)
4 کمتر از 25
6 50-26
8 75-51
10 100-76
14 150-101
18 200-151

توجه1: در پایان Kiln Dryرطوبت چوب باید 12% وزن خشک آن باشد.

توجه2: چوبهای اشباع شده با فرآورده های نفتی و یا سایر مواد شیمیایی نیاز به ضدعفونی به روش فوق ندارندکه در این صورت ضروریست اشباع شدن چوبها در گواهی بهداشت نباتی مربوطه تایید شده باشد.

3- در صورتیـــکه محموله از طریق کشور آلمان صادر شده و عملیات فرآوری در این کشور انجام شده باشد، ارایه گواهی بهداشت نباتی معتبراز ارگان ذیربط کشور آلمان مطابق بند های یک و دو این شرایط کفایت می کند.

4- چوب ها باید کاملا عاری از پوست،  حشرات زنده وسوراخهای ناشی ازتغذیه حشرات چوبخوار باشد.

5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود  در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)

7- ارائه اصل گواهی بهداشت نباتی منطبق با شرایط اعلامی یا گواهی صدور مجدد و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه نباتی درهنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است. در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.

8- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآبعداز بررسی و تایید مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.