شرایط قرنطینه ای واردات میوه تازه کیوی از کشور نیوزلند

شرایط قرنطینه ای واردات میوه تازه کیوی (Actinidia deliciosa)از کشور نیوزلند از طریق مرزهای آبی بوشهر و بندرعباس

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از ارگان ذیربط وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Asynonychus cervinus 7. Botryosphaeria parva
2. Epiphyas postvittana 8. Monilinia fructicola
3. Stathmopoda skellone 9.Cryptosporiopsis actinidiae
4. Pseudococcus calceolariae 10. Diaporthe actinidiae
5. Paracoccus cavaticus 11. Diaporthe perniciosa
6.Brevipalpus essigi

توجه:
درج اسامی علمی آفات فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری ومسئولیت هرگونه ضرر و زیان به عهده واردکننده خواهد بود
2- محموله باید در کشور مبداٴ با گاز متیل برماید خالص در شرایط آتمسفریک (NAP) در دمای °C21 و بالاتر به میزان 32 گرم در متر مکعب به مدت 5/3 ساعت ضدعفونی شود و مشخصات دقیق عملیات انجام گرفته در گواهی بهداشت مربوطه قید گردد.
لازم به ذکر است که با توجه به واکنش متفاوت ارقام کیوی، انجام تست در محموله های کوچک قبل از انجام ضدعفونی محموله اصلی الزامی است.
3- حمل محموله ازکشور مبدا به کشور مقصد باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هر گونه تخلیه و بارگیری مجدد در کشور ثالث مورد تایید نمی باشد.
4- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور مبداء منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی در هنگام بازدید محـموله در گمرک الزامی می باشد
5- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ، کاه و دیگر مواد خام و بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.