شرایط قرنطینه ای واردات میوه پرتقال از کشور پاکستان

شرایط قرنطینه ای واردات میوه پرتقال(Citrus sinensis) از کشور پاکستان از طریق مرزهای آبی بوشهر و بندرعباس و مرز زمینی میرجاوه
1. اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از دپارتمان حفظ نباتات پاکستان واقع در شهر کراچی که در قسمت A.D. (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای قرنطینه ای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Bactrocera dorsalis 4. Diaphorina citri
2. Bactrocera cucurbitae 5. Diaporthe citri
3. Elsinoe fawcettii

2- در قسمت A.D (توضیحات اضافی) تایید گردد که محموله در منطقه عاری از بیماری گیاهی زیر تولید شده است

1. Xanthomonas axonopodis pv. citri

توجه:
درج اسامی علمی آفات و بیماریهای فوق در گواهی بهداشت گیاهی کشور مبدا که می بایست صرفا توسط دپارتمان حفظ نباتات پاکستان صادر گردد الزامی بوده و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص محموله جلوگیری به عمل آمده و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
3- محموله باید پس از آماده سازی اولیه در کشور مبداٴ باید مراحل ذیل (شستشو با فشار آب – برس زدن –
غوطه ور کردن در قارچ کش مناسب – شستشوی مجدد با آب- خشک کردن با هوای داغ و واکس زدن) بر روی آنها صورت گرفته باشد.
4- ضدعفونی محموله میوه پرتقال در طول مسیر حمل و یا در کشور مبدا با استفاده از سرما دهی با یکی از روشهای زیر:
الف: محموله در طول مسیر حمل با کشتی از بندر کراچی به بندر عباس/ بندر بوشهر با یکی از تیمارهای مشخص شده جدول ذیل مورد ضدعفونی قرار گیرد.

C22/2یا کمتر C66/1یا کمتر C11/1یا کمتر C55/0یا کمتر درجه حرارت(درجه سانتی گراد)
16 14 12 11 مدت زمان سرمادهی(روز)

حمل میوه باید در داخل کشتی های مجهز به سرد خانه و یا کانتینرهای یخچال دار مجهز به تجهیزات دقیق ثبت دما در هر ساعت ( هر انبار کشتی یا کانتینر یخچال دار حداقل دارای 5 سنسور ثبت دما که 3 سنسور دمای داخل گوشت میوه و دو سنسور دمای انبار یا کانتینر را در هر ساعت ثبت نماید) انجام گردد و مدارک مربوطه هنگام بازرسی قرنطینه ای به کارشناس قرنطینه گیاهی مستقر در بنادر ورودی بندر عباس / بندر بوشهر ارایه شود. قبل از پهلو گیری کشتی در بندرعباس مدت زمان سرما دهی می بایست به اتمام رسیده باشد.
یا
ب : محموله میوه تازه پرتقال با نظارت کارشناس قرنطینه دپارتمان حفظ نباتات پاکستان در سرد خانه های تائید شده، با یکی از تیمارهای مشخص شده در جدول ذیل مورد ضدعفونی قرار گرفته و نام محل ضدعفونی ومشخصات کامل عملیات انجام شده در گواهی بهداشت گیاهی یا ورقه ضمیمه آن که ممهور به مهر و امضای رسمی دپارتمان حفظ نباتات پاکستان شده، قید گردد، پرینت ترموگراف که نشان دهد محموله مذکور با یکی از روشهای زیر ضدعفونی شده باید به تائید کارشناس قرنطینه دپارتمان
حفظ نباتات پاکستان برسد و ممهور به مهر و امضای رسمی دپارتمان حفظ نباتات پاکستان شده باشد و همراه محموله در زمان ورود کالا به مامور قرنطینه گیاهی بندر عباس / بندر بوشهر ارایه شود.

22/2یا کمترC 66/1 یا کمترC 11/1 یا کمترC 55/0 یا کمترC درجه حرارت
( درجه سانتی گراد)
16 14 12 11 مدت زمان سرمادهی(روز)

توجه: زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه می شود که دمای مغز میوه ها به دمای مورد نظر برسد.
تذکر:حمل میوه از سرد خانه تا مرز میرجاوه باید با کانتینر های یخچال دار انجام گردیده و دستگاه ترموگراف پرتابل نصب شده در داخل کانتینر یخچال دار به مامور قرنطینه ارائه شود.
5- به محض صدور گواهی بهداشت گیاهی و ضمیمه آن توسط دپارتمان حفظ نباتات پاکستان شهر کراچی، یک نسخه به سازمان حفظ نباتات و مدیریت حفظ نباتات استان سیستان و بلوچستان به شماره نمابر های22401012-21-0098 و 2442790-541-0098ارسال شود.
6- چوب ، کاه و سایر مواد گیاهی خام نباید بعنوان بسته بندی میوه های صادراتی از پاکستان به ایران مورد استفاده قرار گیرند.
7- گواهی بهداشت گیاهی نباید دست نویس و یا مخدوش باشد.
8- قبل از ورود محموله به گمرک ورودی بندر عباس، بندر بوشهر و میرجاوه باید تصویر گواهی بهداشت گیاهی آن به سازمان حفظ نباتات جمهوری اسلامی واصل شده باشد.
9- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی از کشور مبداء منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام ورود کالا به گمرک ورودی الزامی است.
10- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
11- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
12- حمل محموله از کشور مبداء به کشور مقصد بایستی به صورت یکسره انجام شده و هرگونه تخلیه و بارگیری مجدد در کشور ثالث مورد قبول نمیباشد.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.