شرایط قرنطینه ای واردات میوه انبه از کشور هندوستان

شرایط قرنطینه ای واردات میوه انبه(Mangifera indica) از کشور هندوستان
1. اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از ارگان ذیربط وزارت کشاورزی کشور مبدا که در قسمت A.D. (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای قرنطینه ای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1- Colletotrichum acutatum 2- Bactrocera dorsalis 3- Sternochetus frigidus 4- Sternochetus mangiferae
5- Elsinoe mangiferae 6- Tirathaba mundella
7- Cryptoblabes gnidiella 8- Eudocima fullonia

2- در قسمت A.D (توضیحات اضافی) عاری بودن منطقه تولید میوه های فوق واقع در کشور پاکستان ، از باکتری ذیل تائید شده باشد .

1. Xanthomonas campestris pv. mangiferaeindica

توجه: درج اسامی علمی فوق در گواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی بوده و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری به عمل آمده و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده
وارد کننده خواهد بود.
3. حمل محموله از کشور مبداٴ به کشور مقصد باید به صورت یکسره صورت پذیرد و هر گونه تخلیه و بارگیری مجدد در کشور ثالث مورد تایید نمی باشد.
4. محموله باید در بسته بندی های غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ، کاه و دیگر مواد خام و بقایای گیاهی باشد، حمل گردد.
5 . محموله میوه انبه باید با نظارت کارشناس قرنطینه دپارتمان حفظ نباتات هندوستان در یکی از مراکز تائید شده ضدعفونی میوه انبه با استفاده از روش آب گرم ضدعفونی شده و نام محل ضدعفونی و مشخصات کامل عملیات انجام شده در گواهی بهداشت گیاهی یا ورقه ضمیمه آن که ممهور به مهر و امضای رسمی دپارتمان حفظ نباتات هندوستان شده، قید گردد. مراحل ضدعفونی با استفاده از آب گرم عبارتند از:
الف) سورت کردن میوه ها
ب) دمای مغز میوه (در نزدیکی دانه) قبل از شروع ضدعفونی باید °c21 یا بالاتر باشد.
ج) غوطه ور کردن میوه ها در آب گرم °c1/46 بنحوی که فاصله میوه ها از سطح آب در تمام مدت ضدعفونی حداقل 10 سانتیمتر باشد.
د) در طول مدت ضدعفونی (75- 65 دقیقه) بایستی دمای آب در حد °c1/46 حفظ شده و به حد پایین تر از °c6/45 نرسد (کاهش دما تا °c6/45 حداکثر به مدت 10 دقیقه مجاز بوده و در صورت ادامه کاهش دما، نتیجه ضدعفونی قابل قبول نمی باشد.)
ه) دمای میوه باید در طی 5 دقیقه اول ضدعفونی به °c1/46 برسد.
و) 30 دقیقه بعد از پایان ضدعفونی، عملیات سرو کردن میوه ها با وارد کردن آنها در محیطی با دمای °c9/13- °c8/12 و با رطوبت نسبی 90- 85 درصد باید انجام شود تا به کیفیت میوه های ضدعفونی شده لطمه ای وارد نشود.
6. به محض صدور گواهی بهداشت گیاهی و ضمیمه آن توسط دپارتمان حفظ نباتات هندوستان، یک نسخه به سازمان حفظ نباتات جمهوری اسلامی ایران به شماره نمابر 2401012-21-0098 ارسال شود.
7. گواهی بهداشت گیاهی نباید دست نویس و یا مخدوش باشد.
8. قبل از ورود محموله به گمرک ورودی بندر عباس / فرودگاه مهرآباد باید تصویر گواهی بهداشت گیاهی آن به سازمان حفظ نباتات جمهوری اسلامی ایران واصل شده باشد.
9. ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام ورود کالا به گمرک ورودی بندر عباس / فرودگاه مهرآباد الزامی است.
10. چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
11. پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.