شرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک آلو سیاه از کشور آرژانتین

شرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک آلو سیاه (Prunus domestica) از کشور آرژانتین

1-اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از ارگان ذیربط وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1- Anastrepha fraterculus 2- Monilinia fructicola
3- Naupactus xanthographus 4- Xanthomonas arboricola pv. pruni

توجه:
درج اسامی علمی آفات و بیماریهای فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هرگونه ضرر و زیان به عهده واردکننده خواهد بود.
2- حمل محموله ازکشور مبدا به کشور مقصد باید بصورت یکسره صورت پذیرد و هر گونه تخلیه و بارگیری مجدد درکشور ثالث مورد تایید نمی باشد.
2- ضدعفونی محموله با گاز فسفین (پلیت فسفید منیزیوم) با دز 2 گرم در مترمکعب به مدت 7 روز در دمای بالاتر از 15 درجه سانتیگراد در کشور آرژانتین و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت نباتی مربوطه.
4- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور مبداء منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی در هنگام بازدید محـموله درگمرک الزامی می باشد.
5- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ، کاه و دیگر بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
6- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.