قاعده پنجم از قواعد عمومی تفسیر سیستم هماهنگ شده

قاعده 5

علاوه بر مقررات پیش گفته، قواعد زیر درمورد کالاهای آتی الذکر اجرا می شود.

الف) جلد برای دوربین عکاسی،برای آلات موسیقی،برای اسلحه،برای آلات رسامی، برای گردن بند و محفظه های همانند که به خصوص برای جا دادن شیئی معین یا یک مجموعه کالا ساخته شده و داری قابلیت استعمال طولانی بوده و با اشیایی که برای آنها در نظر گرفته شده عرضه می شوند، با این اشیاء طبقه بندی می شوند. در صورتی که از نوعی باشد که معمولا با آنها فروخته می شوند، با این حالا، این قاعده در مورد محفظه هایی که صفت و خاصیت اساسی خود را به مجموع(ظرف و مظروف) می بخشند، قابل اجراء نمی باشد.

ب) با رعایت مقررات قاعده 5(الف) مذکور در فوق لوازم بسته بندی و محفظه های بسته بندی عرضه شده همراه با کالاهایی درون آنها، چنانچه از نوعی باشند که معمولا برای بسته بندی این قبیل کالاها مصرف می شوند، همراه با کالاها طبقه بندی می شوند، با این حال، در صورتی که این گونه لوازم بسته بندی یا محفظه های بسته بندی به وضوح، قابل استفاده مکرر باشد، این قاعده الزام آور نیست.

قاعده 5(الف)

(جلد، جعبه، و ظروف همانند)

(یکم) این قاعده فقط شامل ظروفی می باشد که :

(1)   مخصوصا برای جای دادن یک شیئی خاص با یک مجموعه اشیاء ساخته شده باشند، یعنی به نحوی طراحی شده باشند تا مظروف را در خود جای دهند، به علاوه برخی از ظروف به شکل شیئی که در آنها جای می گیرند، ساخته می شوند.

(2)   برای مصرف طولانی مناسب باشند. یعنی اینکه به گونه ای طراحی شده باشند که به ویژه از نظر دوام یا طول عمر بتوانند متناسب با مظروف مصرف دراز مدت داشته باشند.

این ظروف به منظور محافظت مظروف در مواقعی که از آن استفاده نمی شود، نیز بکار می رود (به عنوان مثال، در موقع حمل و نقل یا نگهداری). این معیارها موجب می شود تا این ظروف از لوازم بسته بندی ساده قابل تشخیص باشند.

(3)   با اشیایی که برای آنها در نظر گرفته شده اند، عرضه شده باشند، حتی اگر این اشیاء برای سهولت حمل و نقل به طور جداگانه بسته بندی شده باشند. این ظروف اگر به طور جداگانه عرضه شده باشند، در شماره مربوط به خود طبقه بندی می شوند.

(4)   از نوعی باشند که معمولا با چنین اشیایی فروخته می شوند.

(5)   خاصیت و صفت اساسی خود را به مجموع (ظرف و مظروف) ندهند.

(دوم)  مثال برای ظروف عرضه شده با اشیایی که برای آنها در نظر گرفته شده اند و طبقه بندی آنها بر اساس این قاعده انجام می گیرد. عبارت است از :

(1)   جعبه و جلد برای جواهرات (شماره 7113)

(2)   جعبه برای ریش تراش برقی (شماره 8510)

(3)   جلد دوربین دوچشمی، جلد تلسکوپ (شماره 9005)

(4)   جلد، جعبه و کیف برای آلات موسیقی (مثلا شماره 9202)

(5)   جلد تفنگ (مثلا شماره 9303)

قاعده 5(ب)

(لوازم بسته بندی و ظروف بسته بندی)

(چهارم) این قاعده برای طبقه بندی لوازم و ظروف بسته بندی از نوعی که معمولا برای بسته بندی کالاهایی که به آنها مربوط می شوند حاکم است. با این حال، وقتی که این قبیل ظروف و لوازم بسته بندی به وضوح برای استفاده مکرر مناسب باشند، این مقررات الزام آور نمی باشند، برای مثال، برخی از بشکه ها با ظروف فلزی از آهن یا فولاد برای گازهای فشرده یا مایع شده.

(پنجم) این قاعده تابع مقررات قاعده 5(الف) است و بنابراین طبقه بندی جلد، جعبه و ظروف همانند از انواعی که در قاعده 5(الف) ذکر گردیده باید بر اساس کاربرد آن قاعده تعیین شود.