شرایط قرنطینه گیاهی واردات پودر غذای مصنوعی برای کرم ابریشم

از نظر قرنطینه گیاهی برای واردات پودر مذکور silkworm artificial diet تنها بازدید و بازرسی کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده کفایت می­نماید.
25863-730