استاندارد تجهیزات الکتریکی پزشکی

در اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻧﻮدوﯾﮑﻤﯿﻦ و ﯾﮑﺼﺪودوﻣﯿﻦ اﺟﻼس ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﻮرخ 73/9/8 و81/3/5 و ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼـﺮف و
ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﻮرخ 89/2/26 اﺟﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺮوح زﯾﺮ اﺟﺒﺎری اﻋـﻼم و
ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم آﮔﻬﯽ ﻣﯿﮕﺮدد:
1- ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد : ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ – ﻗﺴﻤﺖ 52-2 : اﻟﺰاﻣﺎت وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺎﯾﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﺮوری ﺗﺨﺖ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ
3368-2-52 :اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره
ﻧﻮع اﺳﺘﺎﻧﺪارد: ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﻤﺎره ﭼﺎپ : ﭼﺎپ اول
اﺟﻼﺳﯿﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ: 301
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ: 1389/12/18
ﺷﻤﺎره اﺟﻼﺳﯿﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد : 79/7/1
زﻣﺎن اﺟﺮای اﺟﺒﺎری اﺳﺘﺎﻧﺪارد: 1393/2/1
اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ:
اﻟﻒ:ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﻬﺎ اﺟﺒﺎری ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش اﯾﻦ
ﻓﺮآورده ﻫﺎ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ب:ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﻓﺮآورده ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺴﺘﻠﺰم درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ج:اﻋﻄﺎء ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و اﻧﻄﺒـﺎق ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻓـﺮآورده ﺑـﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
د:ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﻬﺎ اﺟﺒﺎری ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﯾـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
ه:رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی اﺟﺒﺎری و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری در ﻣﻮرد ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺮﮐﺰ ، ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان و در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ
ادارات ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

دانلود اطلاعیه سازمان استاندارد در خصوص تجهیزات پزشکی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *