استاندارد تجهیزات الکتریکی پزشکی

در اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻧﻮدوﯾﮑﻤﯿﻦ و ﯾﮑﺼﺪودوﻣﯿﻦ اﺟﻼس ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﻮرخ 73/9/8 و81/3/5 و ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼـﺮف و
ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﻮرخ 89/2/26 اﺟﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺮوح زﯾﺮ اﺟﺒﺎری اﻋـﻼم و
ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم آﮔﻬﯽ ﻣﯿﮕﺮدد:
1- ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد : ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ – ﻗﺴﻤﺖ 52-2 : اﻟﺰاﻣﺎت وﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺎﯾﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﺮوری ﺗﺨﺖ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ
3368-2-52 :اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره
ﻧﻮع اﺳﺘﺎﻧﺪارد: ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﻤﺎره ﭼﺎپ : ﭼﺎپ اول
اﺟﻼﺳﯿﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ: 301
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ: 1389/12/18
ﺷﻤﺎره اﺟﻼﺳﯿﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد : 79/7/1
زﻣﺎن اﺟﺮای اﺟﺒﺎری اﺳﺘﺎﻧﺪارد: 1393/2/1
اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ:
اﻟﻒ:ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﻬﺎ اﺟﺒﺎری ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش اﯾﻦ
ﻓﺮآورده ﻫﺎ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ب:ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﻓﺮآورده ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺴﺘﻠﺰم درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ج:اﻋﻄﺎء ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و اﻧﻄﺒـﺎق ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻓـﺮآورده ﺑـﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
د:ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﻬﺎ اﺟﺒﺎری ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﯾـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
ه:رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی اﺟﺒﺎری و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری در ﻣﻮرد ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺮﮐﺰ ، ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان و در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ
ادارات ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

دانلود اطلاعیه سازمان استاندارد در خصوص تجهیزات پزشکی