استاندارد واردات خودرو توسط ورزشکاران برتر

94/210/24667 تاریخ 94/04/23
جناب آقا عسگری
مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه – گمرک ایران
با سلام
پیرو نامه شماره 94/210/15215 مورخ 94/3/12 در خصوص ایجاد وحدت رویه جهت مصوبه شماره 85711/ت48176 مورخ 92.04.11 ورزشکاران برتر بابت واردات خودرو، مشابه مصوبات جانبازان و معلولین ضمن ارسال تصویر نامه شماره 21169 مورخ 94.4.46 سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر رعایت کامل استاندارد اجباری و اخذ گواهی تایید نوع برای خودروهای ورزشکاران برتر ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.
سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران
khodro-varzeshkaran1_11031_001
khodro-varzeshkaran1_11031_002 فنی