تعلیق فعالیت شرکت بازرسی بهستون صنعت نوین

75390/126
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
پیروبخشنامه ردیف 383مورخ 2/9/93 موضوع تعلیق فعالیت شرکت بازرسی بهستون صنعت نوین به پیوست تصویر نامه شماره 12723 مورخ 3/3/94 دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ارسال واعلام می دارد:
با توجه به مفاد نامه مذکور ، تعلیق فعالیت شرکت بازرسی بهستون صنعت نوین مندرج دربخشنامه موصوف ازتاریخ 1/3/94 رفع می گردد و فعالیت شرکت یادشده در زمینه بازرسی کالاهای صادراتی ووارداتی بارعایت سایرضوابط بلامانع می باشد.
خواهشمنداست دستور فرمایید مراتب رامطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51مورخ 28/11/85 به کلیه گمرکات اجرایی و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمر را معمول نمایند.