بایگانی برچسب: s

رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 ردیف تعرفه گمرکی

342/97/1379050
1397/11/09
کلیه گمرکات اجرایی
به پیوست تصویر نامه شماره 60/261453 مورخ 1397/10/10 اداره کل مقررات صادرات و واردات عنوان سازمان صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/181534 مورخ 1397/7/9 وزیر محترم وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 ردیف تعرفه به شرح فهرست پیوست و تغییر آن از گروه چهارم به سوم گروه کالایی جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد. ادامه‌ی خواندن

عدم نیاز به مجوز محیط زیست جهت واردات باتری خورشیدی

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه ضوابط واردات (باتری خورشیدی)به صورت نو(شهریور96)
تاریخ 19/6/1396
شماره بخشنامه 140186/60
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فایل

60/140186
1396/06/19
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 96/22632 مورخ 1396/6/8 معاون محترم محیط زیست انسانی ” سازمان حفاظت محیط زیست ” به اطلاع می رساند :
واردات ” باتری خورشیدی ” در صورتی که نو باشد ( ضایعات نباشد ) مشمول اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست نبوده ضمن اطلاع رسانی موضوع به متقاضیان، خواهشمند است دستور فرمایید از ارجاع آن به سازمان یاد شده خودداری نمایند
علی علی آبادی فرآهانی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

دریافت گواهی فعالیت جهت واردات انواع شیرآلات بهداشتی و انواع باتری خودرو

94/210/62886 – تاریخ 94/10/13
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ واردات (ﺷﯿﺮآﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺷﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﻤﺎم و دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ،روﺷﻮﯾﯽ، ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽو ﭘﯿﺴﻮار) ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ردﯾﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ۸۴۸۱۱۰۱۰ (اﻧﻮاع ﺑﺎﺗﺮی ﺧﻮدرو) ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ردﯾﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ۸۰۷۱۰۱۰ و ۸۵۰۷۱۰۹۰ ﺑﻪاﻃﻼع ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ،از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﻮق اﻻﺷﺎره ﻣﻨﻮط ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻨﺎف و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
62886