بایگانی برچسب: s

مراحل صدور و اخذ معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید ماده 119 قانون امور گمرکی

99/454357
1399/04/25

ناظرین، مدیران کل و مدیران و معاونین امور گمرکی محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرائی

با عنایت به نامه شماره 98/1249329 مورخ 98/09/26 با عنوان حوزه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر تشکیل جلسه مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای بررسی موضوع معافیت ازحقوق ورودی بند (غ) 119 ماده قانون امور گمرکی، نامه های صادره به شماره های 127428 مورخ 98/10/4 و 146990 مورخ 98/11/16 حوزه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری با عنوان معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ نامه شماره 60/54494 مورخ 99/2/28 رئیس محترم مرکز ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت ؛ رونوشت نامه شماره 60/65529 مورخ 99/3/12 معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان گمرک ایران و با توجه به ضرورت شفاف سازی و ضابطه مند نمودن مراحل صدور و اعمال مجوزهای معافیت از پرداخت حقوق ورودی ، جلسه مشترکی در معاونت امور صنایع وزارت صمت با حضور گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید که ذیلاً مفاد صورتجلسه مذکور جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد:

1- ماشین آلات خط تولید در مراحل بهره برداری و پس از آن مشمول معافیت بند “غ” 119ماده قانون امورگمرکی می شود. لذا مفاد صورتجلسه مورخ 93/05/14 فیمابین گمرک و وزارت صمت (موضوع عدم صدور معافیت بعد از بهره برداری) که در محل معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار گردید و نامه شماره 53851 مورخ 93/05/18 مربوطه کان لم یکن تلقی و مصوبات این صورتجلسه جایگزین آن می گردد.

2- ماشین آلات خط تولید، تجهیزات اصلی و جانبی خط تولید، انواع قالب، ابزار آلات مخصوص و ملزومات سرمایه ای خط تولید با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی موضوع بند (غ) ماده 119 قانون امورگمرکی می باشند ؛ به عنوان مثال آجر نسوز برای راه اندازی کوره، قسمتی از خط تولید تلقی و مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی می گردد. بدیهی است صرفاً اجزاء و قطعات یدکی و مواد مصرفی ، مشمول معافیت نمی شوند . در صورت ابهام و تردید برای گمرکات اجرائی در تشخیص این بند، مرجع تشخیص و اعلام نظر نهایی ، وزارت صمت خواهد بود. ادامه‌ی خواندن

تفاهم نامه گمرک ایران و سازمان غذا و دارو در خصوص ترخیص

بسمه تعالی

130426/121358/733/46/73/225
16/07/1391

گمرک …………

باسلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره 4694/91/10361/740/466/73/10-19/1/91 به پیوست تصاویر سه برگ تفاهم نامه فیمابین سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی و گمرک جمهوری اسلامی ایران ونامه های شماره 57467/655-29/6/91 و45143/655-21/5/91 معاونت محترم وزیر و رئیس سازمان مزبور بانضمام آخرین فهرست مواد اولیه وارداتی صنایع غذایی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی مصرفی در کارخانجات تولید کننده به همراه فهرست مواد اولیه وارداتی فرآورده های مکمل و مخصوص بیماران متابولیک و خاص ، شیر مصنوعی ( شیر خشک اطفال ) غذاهای ویژه مصرفی و دوحلقه لوح فشرده مربوطه موضوع بند1-2 تفاهم نامه مورد اشاره جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال و اعلام میگردد با توجه به جزء 2 بند ب ماده 4 تفاهم نامه نسبت به ارسال آمارفصلی (سه ماهه) تمامی کالاهای ترخیص شده مشمول این تفاهم نامه به سازمان غذا و دارو مطابق با فرم پیوست اقدام نمایند ضمناً رعایت مفاد جز 1و2 بندج ماده 4 (وظایف طرفین ) الزامیست .
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه

متن تفاهم نامه سازمان غذا و دارو و گمرک ایران

در راستای حمایت از تولید و سرمایه ایرانی و تسهیل در روند واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع تولید کننده فرآورده های دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی و مکمل ها و غذاهای ویژه، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونت فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران این تفاهم نامه را به شرح ذیل منعقد می نماید.

ماده 1- هدف

هدف از این تفاهم نامه تسهیل و تسریع در روند امور مربوط به ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه فرآورده های فوق الذکر که به طور اختصار واردات امور مورد نیاز صنایع تولیدی مشمول اخذ مجوز از این سازمان ذکر می گردد. مشورط به حفظ و اطمینان از ایمنی و کیفیت و سلامتی کالاهای وارداتی (مواد اولیه) مورد تعهد توسط شرکتهای وارد کننده ( طبق فهرست اعلام شده توسط سازمان غذا ودارو) می باشد.

ماده 2 – موضوع تفاهم نامه

2-1- مواد اولیه مورد نیاز تولید فرآورده های دارویی، غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکمل ها و غذاهای ویژه متعلق به واحدهای تولیدی که فهرست آنها از طرف سازمان غذا و دارو اعلام می شود.

2-2- موارد موضوع تفاهم نامه که به عنوان مصرف شخصی و در حد حمل مسافر تلقی می گردند.

2-3- واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مشمول ماده 16 قانون مربوطه به صورت نمونه و در تعداد و مقدار بسیار کم مشروط به عدم عرضه.

2-4- واردات مواد اولیه ای که از نظر نام مشابه مواد اولیه مورد مصرف در تولید فرآورده های موضوع این تفاهم نامه بوده و لیکن دارای کاربرد صنعتی بوده و از نظر مشخصات و ویژگیهای فنی و ایمنی و سلامت مطلقا در تولید فرآورده های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مکمل ها و غذاهای ویژه های ویژه کاربرد ندارد.

تبصره 1 : سموم، الکل و مواد شیمیایی دارویی تحت کنترل که لیست آنها از سوی سازمان غذا و دارو اعلام می شود، از دامنه شمول این تفاهم نامه خارج می باشند.

تبصره 2 : تسهیلات مرتبط با این تفاهم نامه صرفا مشمول آن دسته از وارد کنندگان مواد اولیه و واحدهای تولیدی می باشد که فهرست آنها از طرف سازمان غذا و دارو به معاونت فنی و امور گمرکی اعلام می شود.

ماده 3- دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این تفاهم نامه در گمرکات سراسر کشور در خصوص موضوع تفاهم نامه ( ماده 2) می باشد.

ماده 4- وظایف / زمینه های همکاری طرفین

الف) وظایف سازمان غذا و دارو

1- ارائه فهرست سالانه مشخصات تولیدکنندگان و واردکنندگان مشمول بند 1-2 این تفاهم نامه به معاونت فنی و امور گمرکی (این فهرست شامل مشخصات وارد کننده، نوع محصول، نوع کالا (طبقه کالا)، نام تجاری کالا در صورت وجود، کشور تولید کننده، نام کارخانه سازنده، شماره پروانه ساخت برای واحدهای تولیدی و پروانه با مجوز واردات برای بازرگانان یا واردکنندگان مجاز مواد اولیه مذکور در موضوع تفاهم نامه می باشد.)

2- در صورت هرگونه جرح و تعدیل در فهرست اعلامی، موارد بصورت هر سه ماه و در صورت فوریت امربه دلایل فنی و یا مخاطرات سلامت موضوع، سریعا از سوی سازمان غذا و دارو به اطلاع معاونت فنی و امور گمرکی رسانده می شوند.

ب)- وظایف معاونت فنی و امور گمرکی :

1- ابلاغ موضوع تفاهم نامه به واحدهای تابعه و گمرکات سراسر کشور جهت بهره برداری و اقدام لازم

2- ارسال آمار فصلی تمام کالاهای ترخیص شده مشمول این تفاهم نامه به سازمان غذا و دارو هر سه ماه مطابق با فرم مربوط.

چ- وظایف طرفین

1- در خصوص شرکتهای تولید کننده و واردکننده مجاز که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح بهداشتی یا بازرگانی می باشند، واردات مواد اولیه مشمول ماده 16 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که به صورت نمونه بوده و از نظر تعداد مقدار و ارزش، جنبه تجاری نداشته باشد و جزء کالاهای ممنوع شده از نظر ایمنی و سلامتی و استثنائات امنیتی و یا ممنوع و محدود شده از نظر شرعی و قانونی نباشدبا ثبت مشخصات صاحب کالا ( حقیقی و حقوقی) و اخذ تعهد کتبی مبنی بر تقبل کلیه مسئولیتهای قانونی ناشی از واردات و مصرف توسط صاحب کالا با شرکت متقاضی ترخیص آن راسا توسط گمرکات کشور بلامانع می باشد.

2- در خصوص بند 4 ماده 2 موضوع تفاهم نامه با اخذ مدارک و مستندات قابل قبول توسط گمرکات برای مواد اولیه دارای کاربرد صنعتی و با ثبت مشخصات صاحب کالا و اخذ تعهد کتبی مبنی بر غیر قابل استفاده و مصرف بودن کالا در فرآورده های دارویی، غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مکمل هاو غذاهای ویژه در اظهارنامه و مدارک ارائه شده برای ترخیص، با رعایت سایر شرایط و مقررات جاری کشور اقدام جهت ترخیص راسا توسط گمرکات کشور بالامانع می باشد.

ماده 5- مدت تفاهم نامه

از زمان امضاء سه سال تعیین می شود و در صورت توافق طرفیت قابل تمدید و یا فسخ خواهد بود. لذا لازم به ذکر است این تفاهم نامه نافی و معارض سیر ضوابط و مقررات جاری غیر مصرح در موضوع این تفاهم نامه نمی باشد.

ماده 6- این تفاهم نامه با 6 ماده و دو تبرصه در دو نسخه که دارای اعتبار واحد بوده تنظیم گردیده و در تاریخ 1391/07/05 به امضاء طرفین رسیده و از این تاریخ قابل اجرا است.

محمدرضا نادری

معاون فنی و امور گمرکی – گمرک جمهوری اسلامی ایران

متن کامل تفاهم نامه گمرک و استاندارد جهت تسهیل روند تجارت خارجی سال 93

بسمه تعالی

12747/26
31/01/1393

گمرکات اجرایی

باسلام و احترام
پیرونامه شماره 25503/791/470/73/55 مورخ 18/2/91 به پیوست تفاهم نامه سال 1393 فی مابین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران ارسال میگردد خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مفاد تفاهم نامه و موارد ذیل اقدامات لازم معمول گردد .
((بند 2-1 صادرات ))- امکان صدور کالا بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان ملی استاندارد:
2-1-1 به فهرست تولید کنندگان ودارندگان گواهی صادرکنندگان برترجهت ارائه تسهیلات به بند 5 نامه شماره 1646 مورخ 19/1/1393 سازمان ملی استاندارد (پیوست)مراجعه شود
2-1-2- برای اطلاع از اسامی تولید کنندگان دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر به سایت سازمان ملی استاندارد مراجعه شود
2-1-3 برای اطلاع از فهرست شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده توسط سازمان استاندارد به سایت سازمان ملی استاندارد مراجعه شود
((بند2-2واردات)) امکان ترخیص کالا بدون نیاز به اخذ مجوز مور دی از سازمان ملی استاندارد:
2 -2-1- به فهرست بند یک نامه شماره 1646 مورخ 19/1/1393 سازمان ملی استاندارد مراجعه شود ضمنا برای اطلاع از آخرین فهرست به سایت سازمان ملی استاندارد مراجعه شود
2-2-2 صرفا برای واحد های تولیدی که دارای پروانه بهره برداری است قابل اقدام می باشد
بند 2-2-3 به فهرست بند های 3و4 نامه شماره 1646-19/1/93 سازمان ملی استاندارد مراجعه شود.
یادآوری :1- کالاهای ورود موقت مطابق مندرجات مواد 50 و51 قانون امور گمرکی از شمول کنترل و نظارت سازمان ملی استاندارد معاف می باشند .
-یاد آوری 2- کالاهای غیر تجاری به تشخیص گمرک باستناد تبصره ذیل بند1ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادارت و واردات از شمول کنترل و نظارت سازمان ملی استاندارد معاف می باشد .
بند 4-1-1 آخرین فهرست کالاهای وارداتی و صادراتی مشمول اجرای اجباری استاندارد موضوع نامه شماره 3565 مورخ 26/1/93 صحیح می باشد .
4-1- 2 به فهرست واحد های تولیدی نمونه کشوری موضوع بند یک نامه شماره 1646 مورخ 19/1/1393 ارائه شده توسط سازمان استاندارد جهت ارائه تسهیلات مراجعه شود(بند 2-2-1)
4-1-3 به فهرست شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده توسط سازمان استاندارد موضوع بند 2نامه شماره 1646 مورخ 19/1 1393 مراجعه شود
4-1-4 به فهرست دارندگان گواهینامه برند و ثبت کالا درسازمان ملی استاندارد موضوع بندهای3و4 نامه شماره 1646 مورخ 19/1/1393 سازمان ملی استاندارد مراجعه شود (موضوع بند 2-2-3)
بند4-1-6 در اجرای ماده 12 قانون امورگمرکی و ماده 17 سازمان ملی استاندارد نسبت به استقرار آزمایشگاه و کارشناسان در گمرکات اجرایی به درخواست گمرک اجرایی و توافق بین دو سازمان اقدام خواهد شد .
4-2-1 گمرکات جهت تعیین ماهیت کالا می تواند بطور مستقیم با آزمایشگاههای تعیین صلاحیت شده توسط سازمان ملی استاندارد مکاتبه و نمونه ارسال نمایند
4-2-2-در صورت مشاهده مغایرت نتایج آزمون ماهیت کالا در آزمایشگاههای همکار سازمان استاندارد -گمرکات از طریق دفتر تعیین تعرفه گمرک می تواند با آزمایشگاه مرجع استاندارد (پژوهشگاه استاندارد )مکاتبه نمایند .
4-2-4 به آخرین فهرست گمرکات تخصصی به سایت گمرک مراجعه شود
4-2-6 تا فراهم شدن زیرساخت الکترونیکی ارسال مکاتبات فی ما بین گمرک ایران و سازمان ملی استاندارد، گمرکات اجرایی موظفند جهت استفاده از تسهیلات مفاد این تفاهم نامه، مراتب مرتبط را در ظهر اظهارنامه فقط به منظور محاسبه و اخذ کارمزد خدماتی، به نمایندگان سازمان ملی استاندارد اعلام نمایند و گواهی ارزیابی انطباق را از طریق سامانه صدور مجوزها دریافت نمایند.
5-1-عدم نیاز به استعلام و اخذ مجوز از سازمان استاندارد برای کالاهایی که تعداد آنها تا 5 نمونه و ارزش آنها تا3000 دلار باشد. ضمنا در صورت که این موضوع بصورت یک فرایند تکراری برای واردات باشد از ترخیص جلوگیری ومراتب به این مرکز اعلام شود.
5-2 استفاده از ظروف بسته بندی همانند مورد تایید دو سازمان پس از نهایی شدن ابلاغ خواهد شد
کلیه گمرکات موظفند گزارش تسهیلات ارائه شده مصوبات تفاهمنامه را به صورت ماهانه به این مرکز ارسال نمایند.
لازم به ذکر است سایت سازمان ملی استاندارد به آدرس WWW.ISIRI.ORG می باشد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادو ویژه