بایگانی برچسب: s

ویرایش و تمدید ثبت سفارش های از محل صادرات

60/214496
1399/09/05

جناب آقای رهبری
رئیس محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
موضوع : تامین ارز

با سلام و احترام

با عنایت به حقوق مکتسبه ایجاد گردیده برای ثبت سفارشات صادره قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 90829 مورخ 1399/08/12 معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور، مقتضی است دستور فرمایید کلیه ثبت سفارشاتی که محل تامین ارز آنها از محل صادرات و به دلیل ممنوعیت تمدید ثبت سفارشات از این محل رد پیش فاکتور شده اند، و یا محل تامین ارز آنها حساب ارزی وارد کننده می باشد و به دلیل محدود سازی تعرفه ها رد پیش فاکتور شده اند، امکان ادامه فرآیند تجاری (ویرایش و تمدید ) به میزان تامین ارز شده برای آنها فرآهم گردد. ادامه‌ی خواندن

ضوابط تامین و انتقال ارز شرکت های حمل و نقل بین المللی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی در راستای سیاست جدید ارزی ضوابط تامین و انتقال ارز بابت هزینه های شرکت های حمل و نقل بین المللی را ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای بندهای (2)، (5) و (12) تصویب نامه شماره 4353‏‏‏‏‏/ت55300 هـ مورخ 22‏‏‏‏‏/1‏‏‏‏‏/1397 هیئت وزیران مبنی بر تبیین سیاست‌های جدید ارزی، تأمین و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به شرح زیر و به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی صرفاً از طریق سیستم بانکی و در صورت عدم امکان انجام حواله ارزی از طریق بانک، با استفاده از خدمات صرافی‌های مجاز و به عاملیت بانک امکان‌پذیر خواهد بود: ادامه‌ی خواندن

مقررات مربوط به حسابهای ارزی

ج . مقررات مربوط به حسابهای ارزی
از تاریخ اجرای این دستورالعمل بحث منشاء داخلی و خارجی ارز منتفی بوده و همه حسابها اعم از جاری و سپرده تحت عنوان کلی حساب ارزی طبقه بندی
می گردند و سود حسابهای سپرده نیز بصورت ارزی و برمبنای نرخهای بین المللی توسط آن بانک تعیین و در سررسید قابل پرداخت می باشد.
١- افتتاح حسابها ی ارزی برای کلیه دستگاههای موضوع ماده ٢٢٢ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
٢- افتتاح حسابهای ارزی بنام اشخاص حقیقی و حقوقی
٣- انواع حسابها
۴- حداقل مانده حسابها و حداکثر نرخ سود
۵نحوه استفاده ازحسابهای ارزی و حواله های ارزی وارده و ارز نقدی
 

نحوه استفاده از حسابهای ارزی و حواله های ارزی وارده و ارز نقدی

۵- نحوه استفاده از حسابهای ارزی و حواله های ارزی وارده و ارز نقدی

۵-۱ – نقل و انتقال ارز از محل حسابهای ارزی و نیز صدور حواله های ارزی از محل این حسابها به خارج از کشور مانعی ندارد.

۵-۲ – واریز وجه حواله های ارزی وارده به حسابهای ارزی بلامانع است .

۵-۳ – صدور حواله های ارزی به خارج از کشور از محل حواله های ارزی وارده در وجه ذینفع یا غیر آن مانعی ندارد.

۵-۴ – پرداخت اسکناس از محل حواله های ارزی وارده به ذینفع یا غیر آن درحد مقدورات و از محل منابع ارزی آن بانک بلامانع است .

تبصره : چنانچه متقاضیان با پرداخت نقود بیگانه (بصورت نقدی ) نسبت به گشایش حساب و یا واریز وجه به حسابهای مفتوحه قبلی اقدام نمایند در صورت تقاضای برداشت از حساب ، بانکها موظفند وجه مذکور را عینا ” به ارز وصول شده و یا سایر ارزهای جهانروا و از محل منابع ارزی آن بانک با موافقت متقاضی به حساب وی واریز و یا پرداخت نمایند . در این رابطه تاکید می نماید اخذ هر گونه تعهد از مشتریان مبنی بر پرداخت ارز در حد مقدورات یا معادل آن به ریال به نرخ رسمی در خصوص اینگونه حسابها ممنوع است

۵-۵ – پرداخت نقدی از محل حسابهای ارزی و حواله های وارده به اشخاص ثالث بادرج مراتب درگذرنامه بمنظور خروج ازکشور یا انتقال آن بلامانع می باشد.

۵-۶ – حواله های ارزی وارد ه درصور ت درخواست دارند ه حواله مبن ی بر تبدی ل ب ه ار ز دیگری ، با درنظرگرفتن نرخ خرید ارز موضوع حواله در روز مراجعه ذینفع حواله به ریال تبدیل و چنانچه ذینفع حواله درخواست استفاده از وجه حواله بصورت ارز از قبیل واریز به حساب ارزی ، صدور حواله ، چک بانکی ، چک مسافرتی و یا دریافت ارز بصور ت اسکناس را داشته باشد، معادل ریالی حاصله به نرخ فرو ش ارز روز مراجعه مجددًا به ارز مورد درخواست تبدیل و در اختیار ذینفع قرارگیرد.

۵-۷ – ورود و خروج ارزهای مجاز اشخاص از طریق سیستم بانکی به هر میزان مجاز می باشد.

۵-۸ – ورود ارز توسط هرمسافر از خارج و یا ازمناطق آزاد تجاری صنعتی به سرزمین اصلی به صورت اسکناس تا سقف پنج هزار دلار و یا معادل آ ن به سایر ارزها مجازمی باشد . برای ورود اسکناس بیش از پنج هزار دلار ،مسافر باید در مبادی ورودی اظهارنامه ارزی تکمیل و اطلاعات مربوطه نیز توسط بانک ثبت گردد.

۵-۹ – خروج اسکناس به خارج ازکشور (از سرزمین اصلی ) و یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی تا سقف پنج هزاردلار و یا معادل آن به سایر ارزها مجاز می باشد خروج بیش ازمیزان تعیین شده موکول به ارایه اظهار نامه ارزی (موضوع بند ۸-۵) و یا اعلامیه بانکی مربوط (و یا هر سند بانکی که مبین پرداخت وجه بصورت اسکناس از محل حساب ارزی و یا فروش ارز باشد )توسط مسافر خواهد بود.

۵-۱۰- واریز نقدی به حساب ارزی و یا حواله آن حداکثر تا سقف پنجهزار دلار بلامانع می باشد. همچنین واریز نقدی به حساب ارزی و یا حواله آن بیش از سقف پنج هزاردلار مشروط به رعایت قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مربوط بلامانع است.

۵-۱۱- ضوابط و دستورالعملهای مربوط به حسابهای ارزی مشمول حسابهای ارزی مفتوحه بین بانکی نمی گردد و اینگونه حسابها از اجرای این دستورالعملها مستثنی هستند.

حداقل مانده حسابهای ارزی و حداکثر نرخ سود

۴- حداقل مانده حسابها و حداکثر نرخ سود
حسابهای ارزی یادشده هر یک مشمول حداقل خاص قابل قبول برای افتتاح و سود متعلقه مربوط به خود به شرح زیر می باشند:
۴-۱ – حداقل قابل قبول برای افتتاح و مانده حسابهای قرض الحسنه پس انداز، قرض الحسنه جاری و حساب ارزی سرمایه گذاری مدت دار توسط هر بانک تعیین می گردد.
۴-۲ – سود ارزی توسط بانکها متناسب با بازدهی بکارگیری این منابع تعیین و برمبناء رویه های متداول در بازارهای بین المللی بصورت ارزی قابل پرداخت خواهدبود.
۴-۳ – به دارندگان حسابهای قرض الحسنه پس انداز و جاری ارزی سود تعلق نمی گیرد.
۴-۴ – شرکت دارندگان حساب قر ض الحسنه پ س انداز ارزی درصور ت دارابودن شرایط در قرعه کشی بلامانع است .

تبصره : به سپرده های ارزی با منشاء داخلی قبلی (مفتوحه تا پایان سا ل ٨٠ ) نیز تاپایان سررسید سود ریالی به نرخ رسمی قابل پرداخت می باشد لیکن درسررسید ، سپرده گذاری با شرایط جدید امکان پذیراست .

انواع حسابهای ارزی

٣- انوا ع حسابها
حسابهای ارزی به یکی از صور زیر قابل افتتاح می باشد:
۳-۱- حسابهای قرض الحسنه پس انداز ارزی
۳-۲- حسابهای قرض الحسنه جاری ارزی
۳-۳- حسابهای ارزی سرمایه گذاری مدت دار

افتتاح حسابهای ارزی بنام اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- افتتاح حسابهای ارزی بنام اشخاص حقیقی و حقوقی
۱- شرایط افتتاح
الف – افتتاح حسابهای ارزی بنام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی بلامانع است .
ب – افتتاح حسابهای ارزی به ارزهای (یورو، پوند انگلیس ، دلار آمریکا، ین ژاپن ، فرانک سوئیس ، درهم امارات متحده، ریال عربستان سعودی ، دلار کانادا، دینار بحرین) امکانپذیر می باشد.
تبصره : استفاده از سایر ارزها جهت افتتاح حسابهای ارزی بنا به تشخیص و صلاحدید آن بانک بلامانع می باشد.
ج – متقاضی افتتاح حسابهای ارز ی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی بایستی واجد شرایط افتتاح حسابهای ریالی باشند.

افتتاح حسابهای ارزی برای کلیه دستگاههای موضوع ماده ٢٢٢ قانون برنامه پنجم

۱- افتتاح حسابهای ارزی برای کلیه دستگاههای موضوع ماده ٢٢٢ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

– افتتاح حساب جاری ارزی صرفًا در شعب بانکهای دولتی داخل کشور با رعایت ضوابط مربوطه و نیز موارد ذیل بلامانع است:

۱-۱ – ارائه درخواست گشایش حساب بهمراه فرم تکمیل شده مربوطه (پیوست شماره ۴) و معرفی حداقل دو امضاء مجاز برای استفاده از حساب توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط .
۱-۲ – ارائه مجوز خزانه داری کل وزارت اموراقتصادی و دارایی در مورد دستگاههای موضوع ماده ٢٢٢ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره ١- دستگاههای مزبور مجاز به واریز و استفاده از ارزهایی که بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم ازمحل سهمیه ارزی که سالهای قبل به آنها تخصیص داده شده نمی باشند. ارزهای مذکور را بایستی بانرخ تخصیصی به این بانک بفروشند.
تبصره ٢- استفاده از حساب در هر مورد منوط به رعایت مقررات هر مصرف می باشد. بطور مثال چنانچه دربند مربوط به “شرح وجوهی که از حساب برداشت می شود” واردات کالا مجاز شده باشد انجام این امر منوط به طی مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی و گشایش اعتباراسنادی ازمحل حساب بارعایت مقررات و ضوابط مربوطه می باشد.
تبصره ٣- افتتاح حساب ارزی اعم از جاری و مدت دار در خارج از کشور بنام دستگاههای موضوع ماده مذکور منوط به اخذ مجوز از این بانک (بانک مرکزی) می باشد.
تبصره ۴- افتتاح حساب ارزی مدت دار نزد شعب بانکهای داخل کشور بنام دستگاههای موضوع ماده ٢٢٢ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلام ی ایران مجاز نمی باشد.
۱-۳ – آن بانک مکلف است حداکثر یک هفته پس از افتتاح حساب ، مراتب را بهمراه تصویر فرم تکمیل شده جهت اطلاع به اداره سیاستها و مقررات ارزی این بانک (بانک مرکزی) ارسال نماید.