بایگانی برچسب: s

نحوه بررسی پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری

شماره: 22/97/200/ص
تاریخ: 19/08/1397
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امورمالیاتی
موضوع : دستورالعمل نحوه بررسی رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم
نظر به اینکه که برخی از دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری، پس از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات، ضمن اعتراض ادعا می نمایند:« درآمد حاصله و مالیات مطالبه شده، متعلق به آنان نبوده و به شخص دیگری تعلق داشته و مطالبه مالیات از غیر مودی صورت گرفته است»، صرف نظر از این که ادعای مطروحه در چه مرحله­ای قرار گرفته باشد، به منظور ایجاد وحدت رویه و تسریع در رسیدگی، در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم، در رسیدگی به این قبیل ادعاها، با توجه به اتخاذ رویه­های متفاوت از سوی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ، مقرر می گردد: ادامه‌ی خواندن

معافیت واحدهای تولید دارای پروانه بهره برداری و ماشین آلات خط تولید از پرداخت 4 درصد مالیات علی الحساب

شماره 64/97/241319 ( بخشنامه 64 سال 97 گمرک ایران)
تاریخ : 1397/03/02
گمرکات اجرایی
به پیوست تصویر نامه شماره 200/2724 مورخ 97/2/22 و نامه 230/47121 مورخ 95/12/4 و نامه 200/20228 مورخ 96/11/18 و ص/230/22337 مورخ 96/12/15 سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و اعلام می دارد با توجه به مفاد نامه های مذکور و همچنین لحاظ مفاد بخشنامه 95-191 واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خط تولید واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارتخانه های ذیربط، از پرداخت 4 درصد علی الحساب واردات قطعی موضوع بخشنامه مذکور معاف می باشند.
خواهشمند است دستور فرمائید در هر مورد بررسی و در صورت ارائه پروانه بهره برداری و یا جواز تاسیس ( صرفا جهت ماشین آلات خط تولید) نسبت به حذف سیستمی اخذ مالیات مذکور با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. ادامه‌ی خواندن

اخذ مابه التفاوت 4 درصد مالیات واردات کالا حتی بعد از ترخیص کالا

بسمه تعالی
145072/95/101512/73/269
10/08/1395
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 101512‏/95‏/191 مورخ 02‏/06‏/95 موضوع ابلاغیه مقام عالی وزارت اموراقتصادی و دارایی درخصوص اخذ مالیات علی الحساب واردات، با عنایت به ابهامات مطروحه از سوی برخی گمرکات اجرایی کشور و به منظور شفاف نمودن موضوع اعلام میدارد: ادامه‌ی خواندن

بخشنامه گمرک در خصوص نحوه اخذ مالیات علی الحساب واردات کالا

196/8/95/104039
1395/06/06
ازمعاونت امور گمرکی

کلیه گمرکات اجرایی
پیرو بخشنامه شماره 191/73/144/183094/94123/95/101512 مورخ 95/06/02 موضوع اخذ 4% مالیات علی الحساب از واردات قطعی کالا، دستور فرمایید ضمن رعایت مفاد بخشنامه مورد اشاره، جهت اخذ مبلغ مزبور و صدور قبض پرداختی، پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب توسط گمرکات کشور،نسبت به ارجاع سیستمی از طریق پنجره واحد فرامرزی به سازمان امور مالیاتی با اداره امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند. سازمان مربوطه پس از اخذ مبلغ مالیات علی الحساب، مراتب را به آن گمرک اعلام خواهد نمود.

در صورت عدم ارتباط سیستمی فی مابین با رعایت مفاد بخشنامه شماره 415/73/144/113/27540/296464 مورخ 87/11/8 و مفاد صورتجلسه مورخ 87/4/23 و دستور العمل شماره 96788 مورخ 87/9/24 معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر گردیده بود نماینده آن سازمان جهت اخذ مالیات علی الحساب در مبادی گمرکات ورودی مستقر گردند، گواهی اخذ مالیات مزبور و صدور قبض پرداختی، پس از ارجاع مراتب به نماینده مقیم سازمان امور مالیاتی، از طرف نماینده آن سازمان یا اداره امور مالیاتی ذیربط حسب مورد صادر می گردد.

بدیهی است آن گمرک می بایست در اولین فرصت نسبت به برقرای ارتباط سیستمی فی مابین دو سازمان جهت این منظور اقدام لازم مبذول نموده و به لحاظ تسریع در امور، مراتب را از طریق ادارات امور مالیاتی استانها پیگیری نمایند.

فرود عسگری
196/8/95/104039