برچسب: مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی

  • واردات کاغذ واتر مارک با علامت جمهوری اسلامی

    اصلاح ردیف (394 جدول پیوست تصویبنامه شماره 169092/ت52894هـ مورخ 1394/12/24) 1395/8/23 هـ53523ت/104208شماره اصلاح ردیف (394 (جدول پیوست تصویبنامه شماره 169092/ت52894هـ مورخ 24/12/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه 12/8/1395 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد…