بایگانی برچسب: s

ضوابط پرداخت هزینه حمل کالای وارداتی در خرید بانکی

قسمت اول – مقررات حمل و نقل کالا :

پرداخت هزینه حمل کالای وارداتی بارعایت ضوابط ذیل بلامانع است:
الف – پرداخت کرایه حمل کالا، از طریق گشایش اعتبار اسنادی/ثبت سفارش برات وصولی اسنادی و حواله پس از طی مراحل ثبت سفارش بلامانع است.
تبصره: پرداخت کرایه حمل بصورت حواله در هر مورد تا سقف ده هزار دلار مجاز می باشد.
۱- گشایش اعتبار اسنادی تنخواه کرایه حمل و افزایش آن پس از انجام ثبت سفارش بلامانع می باشد. گشایش اعتبار اسنادی /ثبت سفارش برات وصولی اسنادی و حواله کرایه حمل و ارزش کالا در یک بانک ضرورتی ندارد.

۲- گشایش اعتبار اسنادی تنخواه کرایه حمل و ارائه اسناد شخص ثالث نیز بلامانع می باشد.
۳- پرداخت از محل اعتباراسنادی/ثبت سفارش برات وصولی اسنادی و نیز حواله کرایه حمل موکول به ارائه نسخه ای از بارنامه و سیاهه کرایه حمل می باشد.

ب – ارائه مجوز حمل از طرف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی برای گشایش اعتبار اسنادی/ثبت سفارش برات وصولی اسنادی/حواله برای محمولات وارداتی :
۱- بیشتر از پانصد تن (دریایی )
۲- بیشتر از یکصد تن (جاده ای )
۳- بیشتر از پانصد کیلو (هوائی )
که توسط ناوگان خارجی ،حمل و وارد کشور می گردد، الزامی است. برای محمولات با تناژ کمتر از مقادیر فوق الذکر نیاز به اخذ مجوز سازمان مذکور نمیباشد.
تبصره ۱: حمل کالا از مبادی اولیه (حمل مستقیم ) به نقاط داخلی کشور به وسیله راه آهن ، در هر تناژی از دریافت مجوز حمل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای معاف می باشد، و مشمول پرداخت عوارض مقرر موضوع فصل سوم آئین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی نیز نمی گردد. ( پیوست شماره ۱)

تبصره ۲: درخصوص حمل کالاهای وارداتی که بصورت حمل مرکب (قطار / کامیون / کشتی ) وارد کشور می گردند. چنانچه وزن محمولات دریایی کمتر از ۵۰۰ تن باشد ، جهت حمل با کامیون (بیش از ۱۰۰ تن) نیازی به اخذ مجوز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ندارد.
تبصره ۳: باتوجه به اینکه خارجی بودن وسیله حمل ملاک دریافت مجوز وزارت راه و شهرسازی می باشد بنابراین چنانچه وسیله حمل خارجی در اجاره شرکتهای حمل کننده ایرانی باشد اینگونه وسایل نیز مشمول اخذ مجوز حمل موضوع قانون تردد وسائط نقلیه خارجی می گردند.
تبصره ۴: چنانچه وسیله حمل موقع گشایش ”ایرانی“ قید شود ولی بعدًا درخواست انجام اصلاحیه ای مبنی بر تغییر وسیله حمل از ایرانی به خارجی صورت گیرد قبل از انجام اصلاحیه اخذ مجوز وزارت راه و شهرسازی با رعایت تناژ های یادشده الزامی است و درصورتیکه بدون انجام اصلاحیه، کالا با وسیله نقلیه خارجی حمل گردد قبل از ظهرنویسی اسناد بایستی موافقت کتبی خریدار و مجوز مذکور اخذ شود.
تبصره ۵: به هنگام گشایش اعتباراسنادی ارائه اصل مجوز حمل کالا با ناوگان خارجی از سوی خریدار الزامی می باشد. نظر به ضرورت ارائه اصل این مجوز به گمرک، مقتضی است تصویر برابر اصل شده مجوز مذکور را در پرونده اعتباراسنادی ضبط و اصل آن در اختیار خریدار قرار گیرد تا به هنگام ترخیص کالا آن را به گمرک تحویل نماید.

ج – پرداخت مبلغ اعتبار اسناد ی کرایه حمل /ثبت سفارش برات وصولی اسنادی در قبال ارائه نسخه ای از بارنامه و سیاهه حمل صادره توسط شرکت حمل کننده ایرانی (زمینی، دریایی،هوایی) و یا نمایندگان آنان طبق درخواست حمل کننده (به ریال/ارز) بلامانع می باشد.
تبصره ۱: سیاهه هزینه حمل صادره در سربرگ شرکتهای حمل کننده ایرانی (زمینی،هوایی،دریایی ) نیازی به تایید اتاق بازرگانی ندارد و درخصوص شرکتهای حمل کننده خارجی رعایت بند ۱۲ از قسمت « الف » بخش اول مجموعه مقررات ارزی الزامی می باشد.
تبصره ۲: شرکتهای هواپیمایی ایرانی موردتائید سازمان هواپیمایی کشوری که مجاز به حمل کالا ازمبدا کلیه کشورهای جهان میباشند عبارتند از : هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، پیام، یاس ایر کیش، آبان ، آسمان، ماهان ، تابان ، ز اگرس ، سهند ، آتا ، کیش ایر، کاسپین، هسا، ساها، فارس قشم، ایران- نفت و آریا.

د- حمل کالا ی اعتبارات اسنادی /ثبت سفارش بروات وصولی اسنادی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با موتور لنج و بارج (دوبه) ، درصورت قبول کلیه مسئولیتهای مترتبه توسط خریدار و داشتن پوشش بیمه ای مناسب، بلامانع می باشد.

ه – چنانچه محمولات اعتبارات اسنادی گشایش شده به نرخهای شناور و صادراتی در محلی غیر از مقصد مندرج در اعتبارات اسنادی تخلیه گردد، استرداد مابه التفاوت کرایه حمل داخلی به بانک و فروش آن به نرخ اعتبار به حساب این بانک ( بانک مرکزی) الزامی است.

و – برای حمل مرکب ، حمل دریایی و یا حمل از طریق خشکی ارائه بارنامه حمل چندگانه فیاتا NEGOTIABLE FIATA MULTIMODAL TRANSPORT BILL OF LADING قابل قبول است.
تبصره: پذیرش بارنامه COMBINED صادره توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آن (شرکت های والفجرهشت ، ایران و مصر، ایران و هند، کشتیرانی دریای خزر، خدمات کشتیرانی خط کانتینری جمهوری اسلامی ایران و کشتیرانی اکو) برای حمل مرکب بلامانع است.

ز – در صورت درخواست خریدار و تأمین ارز توسط متقاضی، درج شرط هزینه معطلی (DEMURRAGE CLAUSE) در شرایط اعتبارات اسنادی بلامانع می باشد. ضمنًا چنانچه هزینه مذکور پیش بینی نشده باشد با ارائه صورتحساب مربوطه و تقاضای خریدار، انتقال وجه هزینه فوق بابت کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی/ثبت سفارش بروات و صولی اسنادی درصورت تامین ارز توسط متقاضی، بلامانع است.

ح – عدم درج و حذف مهر پرواز از راهنامه های هوائی بلامانع است.

ط- در خصوص کالاهای وارداتی تحت گروههای C و D اینکوترمز سال ۲۰۱۰ ، ارائه فاکتور کرایه حمل الزامی نبوده و حذف آن بلامانع است.

ی – گشایش اعتبار اسنادی/ثبت سفارش برات وصولی اسنادی بصورت C.P.T و C.F.R به مقاصد داخلی کشور بلامانع است.

تبصره: گشایش اعتباراسنادی/ثبت سفارش برات وصولی اسنادی بصورت C.P.T به مقصدبازرگان و نیز ترانسشیپمنت بنادر ترکیه باستثناء مواردیکه دارای مجوز خاص ازسوی وزارت راه و شهرسازی می باشد، مجاز نمی باشد.