برچسب: محصولات شیمایی

  • تعرفه گمرکی سیلیکات منگنز

    شماره کلاسه: ۷۲۵/۳۲۰۰/۲/۲۴                            شماره تعرفه طبق رای: ۲۸۳۹۹۰ کالای مورد اختلاف تعداد ۳۳۵ بشکه سیلیکات منگنز ،‌طی اظهارنامه کوتاژ ۲۲۶۶۲۰ مورخ ۱۹/۱۱/۷۸ ذیل شماره ۲۸۳۹۹۰ تعرفه به گمرک شهید رجائی بندرعباس اظهار و گمرک مذکور کالا را ذیل شماره ۲۵۳۰ تعرفه طبقه بندی و…