برچسب: محصولات عکاسی و سینماتوگرافی

  • شماره تعرفه گمرکی دستگاه حروفچینی و ظهور فیلم

    کالای مورد اختلاف عبارتست از دستگاه حروفچینی و ظهور فیلم که طی اظهارنامه کوتاژ ۱۱۰۹۸۲ مورخ سال ۷۵ ذیل شماره ۸۴۴۲۱۰ و ۹۰۱۰۱۰ تعرفه به گمرک تجاری مهرآباد اظهار و گمرک مذکور کالا را ذیل شماره ۹۰۱۰۱۰ تعرفه طبقه بندی نمود براساس اعتراض ذینفع پرونده به دفتر تعرفه ارسال شد. رأی کمیسیون بدوی به شماره…

  • تعرفه گمرکی فیلم رادیوگرافی صنعتی

    شماره کلاسه: 725/5448/24 کالای مورد اختلاف عبارتست از 7 پالت فیلم رادیوگرافی صنعتی که به موجب اظهارنامه کوتاژ 1011608-28/12/79 ذیل شماره 370239 تعرفه به گمرک غرب تهران اظهار و گمرک محل کالا را ذیل شماره 370239 تعرفه طبقه بندی و با عدول ذینفع از تعرفه اظهاری مراتب به دفتر تعیین تعرفه منعکس گردید. دفتر تعرفه…