بایگانی برچسب: s

رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 ردیف تعرفه گمرکی

342/97/1379050
1397/11/09
کلیه گمرکات اجرایی
به پیوست تصویر نامه شماره 60/261453 مورخ 1397/10/10 اداره کل مقررات صادرات و واردات عنوان سازمان صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/181534 مورخ 1397/7/9 وزیر محترم وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 ردیف تعرفه به شرح فهرست پیوست و تغییر آن از گروه چهارم به سوم گروه کالایی جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد. ادامه‌ی خواندن

تعرفه گمرکی ورق فشرده پنبه نسوز مسلح جهت تهیه و اثر JOINT

کالای مورد اختلاف عبارت از ۷ پالت ورق نسوز سیم
رأی کمیسیون بدوی به شماره ۵۶۱۱۱/۹۲۱۵ مورخ۹/۹/۸۱ باتوجه به محتویات پرونده گزارش گمرک ایران مدافعات صاحب کالا، کمیسیون کالای مورد اختلاف (ورق فشرده،‌پنبه نسوز مسلح جهت تهیه و اثر JOINT) را ذیل ردیف ۶۸۱۲۷۰ تعرفه طبقه بندی مینمایند. این رأی قابل تجدیدنظر است. صاحب کالا نسبت به رأی کمیسیون بدوی ماده۵۱ ق.ا.گ معترض و تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر را نموده است. رأی کمیسیون تجدیدنظر به شماره ۷۲۱۷/۲۵۲۸ مورخ ۳/۱۰/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده محتویات پرونده گزارش گمرک ایران رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را درخصوص ردیف طبقه بندی کالا راً تأیید ولی به لحاظ اینکه ترجمه ردیف مذکور بعد از ترخیص کالا تغییر و به گمرکات اعلام شده لذا وجوه مابه الاختلاف را قابل وصول نمیداند.

شماره تعرفه گمرکی دیسک نمدی

شماره کلاسه: ۷۲۵/۴۴۴۰/۲/۲۴ شماره تعرفه طبق رای: ۶۸۰۵۳۰

مورد اختلاف عبارتست از دیسک نمدی که ذیل شماره ۶۸۰۵۳۰ تعرفه به گمرک غرب تهران اظهار سپس از تعرفه اظهاری خود عدول و کالا را ذیل ردیف ۵۹۱۱۹۰ تعرفه قابل طبقه بندی می داند . لیکن گمرک مذکور کالا را ذیل شماره ۶۸۰۵۳۰ تعرفه طبقه بندی می داند و به دنبال درخواست ذینفع مراتب را از دفتر تعیین ارزش وتعرفه استعلام می نماید. این دفتر پس از بررسی و با توجه به نظریه شماره ۳۵۶۷۶/-۲۱/۱۲/۷۹ آزمایشگاه اداره کل استاندارد استان تهران مورد اختلاف را نمونه چرخ دیسک مانند تهیه شده از لایه های منسوج الیاف ترکیبی پوشانده شده با مواد معدنی ساییده می باشد و بعنوان چرخ سایش و صیقل کاری کاربرد دارد تشخیص و ذیل تعرفه ۶۸۰۵۳۰ طبقه بندی می نماید. حسب اعتراض ذینفع مراتب به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع گردید. مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جریمه معادل ۲۶۸۸۹۷۷۲ ریال می باشد. رأی کمیسیون بدوی به شماره ۵۴۹۱۶/۸۸۲۹-۴/۶/۸۰ به شرح زیر است.

تعرفه گمرکی سیلیکات زیرکونیوم

کلاسه: 725/2879/2/24 شماره تعرفه طبق رای: 253090

کالای مورد اختلاف عبارتند از : سیلیکات زیرکونیوم که ذیل شماره 283990 تعرفه به گمرک بندرعباس اظهار گردیده گمرک مذکور با توجه به نظریه ازمایشگاه آن گمرک کالا را ذیل شماره 30/25 تعرفه طبقه بندی نمود. براساس اعتراض ذینفع مراتب از دفتر تعیین ارزش و تعرفه استعلام شد. دفتر تعرفه پس از بررسی بروشور و به استناد نظریه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران که اعلام نموده :‌پودر سفید شیری سیلیکات زیرکونیوم طبیعی تصفیه و خالص شده و میکرونیزه شده می باشد. بنابراین آن را ذیل شماره 90/2530 تعرفه طبقه بندی نمود. ذینفع به نظریه دفتر مذکور اعتراض و درخواست احاله مورد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را نمود. مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جریمه 19912754 ریال می باشد. رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره 55785/9135 مورخ 6/5/81:‌با توجه به محتویات پرونده، گزارش گمرک ایران، مدافعات صاحب کالا، اعلام نظر شماره 2211-81-27 مورخ 28/3/81 دانشگاه صنعتی شریف که مورد اختلاف را (پودر ، جزء پودرهای میکرونیزه می باشد) توصیف نمود کمیسیون کالای مورد اختلاف را ذیل ردیف 253090 تعرفه طبقه بندی می نماید. ضمنأ مورد اختلاف را مشمول پرداخت جریمه نمی داند. این رأی قابل تجدیدنظر است.

تعرفه گمرکی ورقه پنبه نسوز ( آزبست )

شماره کلاسه: 725/5972/24 شماره تعرفه طبق رای: 681270

مورد اختلاف عبارتست از : ورق نسوز که ذیل شماره 681290 تعرفه به گمرک شهید رجایی بندرعباس اظهارو گمرک مذکور کالا را ذیل شماره 681270 تعرفه طبقه بندی و با اعتراض ذینفع مراتب به دفتر تعیین ارزش وتعرفه ارجاع گردید. این دفتر پس از بررسی با توجه به نظریه آزمایشگاه استاندارد مورد اختلاف را :‌شامل دو ورقه پنبه نسوز (آزبست) فشرده شده با مارک TOMBO به کد 1303 ساخت کشور مالزی می باشد . این ورقه ها از 82 درصد آزبست و مواد معدنی به عنوان ماده اصلی و 18 درصد رزین و مواد آلی به عنوان بایندر تشکیل شده است. ضخامت هر دو ورقه (سبز – سیاه)‌ 48% میلیمتر است. این ورقه در اشکال لازم به منظور آب بندی و عایق کاری حرارتی در قطعات متحرک موتور واشرهای فلنج ها و شیرها استفاده میشود، تشخیص و ذیل شماره 70/6812 تعرفه طبقه بندی می نماید. بااعتراض ذینفع مراتب به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله گردید. ضمنأ مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جریمه معادل 13063035 ریال می باشد. رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره 55561/8983 مورخ 18/3/81 باتوجه به محتویات پرونده ، گزارش گمرک ایران، مدافعات صاحب کالا و نظریه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، کمیسیون کالای مورد اختلاف را ذیل ردیف 681270 تعرفه طبقه بندی و آن را مشمول پرداخت جریمه نمی داند. این رأی قابل تجدیدنظر است.

بخشنامه لغو عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن

گروه بخشنامه صادرات
عنوان بخشنامه لغو عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن (مهرماه)
تاریخ 1393/7/27
شماره بخشنامه 93/210/40676
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات وواردات
تصویر بخشنامه دانلود فایل

گمرک ایران- مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

گمرک ایران- دفتر صادرات

سلام علکیم

با احترام، به پیوست تصویر مصوبه  شماره 80910/ ت50966 ه مورخ 1393/07/16 هیات محترم دولت مبنی بر لغو مصوبه  شماره 165504/ ت 45527 ک مورخ 1389/08/29 موضوع عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن به شرح مندرج در مصوبه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

سید عباس حسینی

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

تصویب نامه هیات وزیران

80610/ ت 50966 ه – تاریخ 1393/07/16

هیات وزیران درجلسه 1393/06/22 به پیشنهاد شماره 60/111519 مورخ 1393/05/19 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

تصویب نامه  شماره 165504/ ت 45527 ک مورخ 1389/08/29 لغو می شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

تصویب نامه لغو شده :تصویب نامه  شماره 165504/ ت 45527 ک مورخ 1389/08/29

وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات و واردات با توجه به تشخیص شورای عالی صادرات و بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وب ا رعایت تصویب نامه شماره 158764/ت 38846 هـ مورخ 1386.10.1 تصویب نمودند:

1- عوارض صادراتی سنگهای خام و کار نشده به صورت بلوک یا اسلب مشمول ردیف های تعرفه 25161100، 25152000، 25151290، 25151220، 25151210، 25151100، 25161210، 25169090، 25169010، 25162000، 25161290- به میزان هفتاد درصد – 70%- تعیین می شود.

2- عوارض صادراتی کنستانتره سنگ آهن مشمول ردیف تعرفه (26011100) به میزان پنجاه درصد (50%) تعیین می شود.

3- عوارض صادراتی گندله سنگ آهن مشمول ردیف تعرفه (26011200) به میزان سی و پنج درصد (35%) تعیین می شود.

4- این تصویب نامه دو ماه پس از ابلاغ الاجرا است. این تصویب نامه در تاریخ 1389.8.24 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

افزایش سهمیه سیمان وارداتی به کشور عراق

 

عنوان بخشنامه نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد موضوع افزایش سهمیه سیمان وارداتی به کشور عراق(شهریور93)
تاریخ 1393/6/12
شماره بخشنامه 344/2815116
مرجع صدور وزارت امور خارجه
تصویر بخشنامه دانلود فایل

سازمان توسعه تجارت ایران
موضوع افزایش سهیمه سیمان وارداتی به عراق
با سلام،

احتراما، پیرو نامه ی شماره 2750123 مورخ 93/04/29 به پیوست تصویر نامه ی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد متضمن موضوع افزایش سهمیه سیمان وارداتی به کشور عراق برای اطلاع و اعلام به مراکز ذیربط ارسال می گردد.

محمد فراز مند
مدیر کل خلیج فارس
 

سفارت جمهوری اسلامی ایران
بغداد
شماره : 220/12367 تاریخ 93/06/10
بسمه تعالی
ستاد عراق
موضوع : افزایش سهمیه واردات سیمان

احتراما، پیرو نامه شماره 11350 مورخ 93/04/21 و در راستای پیگیری موضوع واردات سیمان به عراق، کارشناس اقتصادی این نمایندگی در تاریخ 93/06/04 با آقای صادق سلطان مدیر عامل سازمان نمایشگاهها و صدور مجوز واردات بازرگانی عراق دیدار نمود. این دیدار به دنبال اعلام نظر کتبی وزارت صنایع عراق مبنی بر میزان تولید سیمان در شش ماه نخست سال جاری میلادی بالغ بر دو میلیون و سیصد هزار تن، صورت گرفت. در این گفتگو آقای سلطان اظهار داشت : وزارت بازرگانی بر اساس مقررات جدید، ورود سیمان را سهمیه بندی نموده و از تاریخ 2014/09/01 برای هر شرکت، سهمیه وارداتی به میزان ماهیانه 15000 تن سیمان از پایانه های مرزی شلمچه، چذابه و مهران صادر می شود. مشارالیه گفت شرکتهای صادر کننده مکلف به تعیین و معرفی نماینده خود در پایانه های مرزی مذکور می باشند.

خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاین ایران و اتجادیه صنایع سیمان ایران منعکس و از نتیجه این نمایندگی را مطلع نمایند.
حسن دانایی فر
سفیر جمهوری اسلامی ایران

عوارض صادراتی سنگ آهن بهم فشرده و کنسانتره سنگ آهن

بسمه تعالی
94023/224

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
پیرومفادبخشنامه ردیف 84مورخ 30/2/93(مبنی براعلام ضوابط ومقررات ممنوعیت ،محدودیت واقلام عوارضی صادراتی) به پیوست تصویرجوابیه استعلام شماره 26172/210/93مورخ 18/5/93دفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال واعلام می دارد:
باعنایت به مفاد نامه مذکور مبنی برعدم وصول مصوبه ای دال برلغومصوبه شماره 165504/ت45527ک مورخ 29/8/89کمیسیون موضوع اصل 138قانون اساسی لذا عوارض صادراتی مندرج درردیف های 1و10جدول شماره 2منضم به بخشنامه ردیف 301مورخ 1/7/92 برای سنگ آهن بهم فشرده (گندله ) مشمول تعرفه 26011200 وکنسانتره سنگ آهن تحت کدتعرفه 26011190به میزان 30درصد کماکان برقرارمی باشد .لازمست پس ازتاریخ ابلاغ بخشنامه ردیف 84مورخ 30/2/93تاکنون چنانچه برای محمولات صادراتی تحت کدتعرفه های فوق الذکر عوارض صادراتی یادشده اخذنشده باشد قید فوریت نسبت به صدورمطالبه نامه بابت عوارض مذکوراقدام لازم معمول گردد.
خواهشمنداست دستورفرماییدوفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات