برچسب: مدل 2017

  • ارزش گمرکی کامیونت های JAC چین مدل 2017

    در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه 628 مورخ 95/8/11 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت نعدن و تجارت ارزش انواع کامیونت های JAC مدل سال 2017 ساخت چین به نمایندگی شرکت آرین دیزل پایا به شرح جدول زیر ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیونت های وارداتی مربوطه…