برچسب: مرجوع کردن

  • کالای مرجوعی – اعاده به خارج

    قانون امور گمرکی در ماده 52 کالای مرجوعی را چنین تعریف کرده است : مبحث چهارم ـ مرجوعی – Re- exportation ماده ۵۲ ـ مرجوعی رویه‌ای است که براساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به‌ فروش نرسیده است می‌توان به‌ عنوان اعاده به خارج به گمرک…