برچسب: مس کاتد

  • معرفی شرکت های مجاز جهت صادرات مس کاتد

    شماره 1401/1039349 تاریخ 1401/07/20 کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی پیرو بخشنامه شماره 102/1401/474231 مورخ 1401/04/07 خصوص ساماندهی صادرات مس کاتد، به پیوست تصویر نامه شماره 60/173316 مورخ 1401/7/17 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره 60/161162 مورخ 1401/06/30 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور موضوع واحد های…