برچسب: مصنوعات شیشه ای

 • ساماندهی محصولات صادرات شیشه تخت و ایمنی

  شماره 1401/789199 تاریخ 1401/06/06 کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی پیرو بخشنامه شماره 99/1401/466017 مورخ 1401/04/06 موضوع ساماندهی محصولات صادرات شیشه تخت وایمنی، به پیوست تصویر نامه شماره 60/135348 مورخ 1401/06/01 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/120781 مورخ 1401/05/13 مدیرکل صنایع معدنی آن وزارتخانه…

 • تعرفه گمرکی الیاف فایبرگلاس

  شماره کلاسه: ۷۲۵/۳۸۵۹/۲/۲۴ شماره تعرفه طبق رای: ۷۰۱۹ مورد اختلاف عبارتست از الیاف فایبرگلاس که ذیل شماره ۷۰۱۹۱۲ بدون شمول زیرنویس تعرفه به گمرک شهید رجایی بندرعباس اظهار و گمرک مذکور کالا را ذیل شماره ۷۰۱۹ به عنوان فتیله و مشمول زیرنویس تعرفه طبقه بندی می نماید که به دنبال اعتراض ذینفع مراتب به دفتر…

 • تعرفه گمرکی تیشو

  شماره کلاسه: ۷۲۵/۵۸۴۳/۲/۲۴ شماره تعرفه طبق رای: ۷۰۱۹۳۹ مورد اختلاف عبارتست از : تیشو که ذیل شماره ۷۰۱۹۹۰ تعرفه به گمرک شهید رجائی اظهار و گمرک مزبور کالا را ذیل شماره ۷۰۱۹۳۱ تعرفه طبقه بندی می نماید و با درخواست ذینفع مراتب را به دفتر تعیین ارزش و رجاع گردد . این دفتر پس از…

 • تعرفه گمرکی کتری و قوری شیشه ای

  شماره کلاسه: ۷۲۵/۵۱۰۶/۲/۲۴ شماره تعرفه طبق رای: ۷۰۱۳۳۹ مورد اختلاف عبارتست از کتری و قوری شیشه ای دارای درب و دسته پلاستیک ذیل شماره های ۳۹۲۴۱۰ و ۷۰۱۳۱۰ تعرفه به گمرک سهلان اظهار و گمرک مذکور کالا را ذیل شماره ۷۰۱۳۱۰ (به جز مازاد پیچ و دسته و درب پلاستیکی) تعرفه طبقه بندی و به…

 • تعرفه گمرکی فیلتر مانیتور شیشه ای

  کالای مورد اختلاف تعداد ۷۱۰ کارتن فیلتر مانیتور شیشه ای که طی اظهارنامه کوتاژ۱۱۸۹۳۱مورخ ۱۷/۱۲/۷۳ ذیل شماره ۹۰۰۲ تعرفه به گمرک بندرعباس اظهار و گمرک مذکور کالا را ذیل شماره ۷۰۲۱ تعرفه طبقه بندی و براساس اعتراض صاحب کالا مراتب از اداره کل تعیین ارزش و تعرفه استعلام میگردد و اداره مزبور کالا را یک نمونه…

 • تعرفه گمرکی منسوج حصیری تاروپود از الیاف یکسره (ROVING) شیشه

  شماره کلاسه: 725/5894/24 شماره تعرفه طبق رای: 701940 مورد اختلاف عبارتست از : الیاف حصیری شیشه که ذیل شماره 701990 تعرفه به گمرک شهید رجایی بندرعباس اظهار و گمرک محل کالا را ذیل شماره 701940 تعرفه طبقه بندی و با اعتراض ذینفع مراتب به دفتر تعیین ارزش وتعرفه احاله گردید. این دفتر پس از بررسی…

 • شماره تعرفه گمرکی شیشه خالی لاک ناخن

  شماره کلاسه: 725/6128/24 شماره تعرفه طبق رای: 701094 بدون زیرنویس مورد اختلاف عبارتست از شیشه خالی لاک ناخن که ذیل شماره 701094 بدون مشمول زیرنویس تعرفه گمرک چابهار اظهار و گمرک مذکور کالا را ذیل شماره 701094 مشمول زیرنویس تعرفه طبقه بندی و با اعتراض ذینفع مراتب به دفتر تعیین ارزش و تعرفه احاله گردید.…