بایگانی برچسب: s

تعرفه گمرکی پارچه های پرز حلقوی کشباف و قلاب باف

1006/99/990339 تاریخ 1399/08/20

کلیه گمرکات اجرایی
پیرو بخشنامه شماره 99/697656 مورخ 99/6/18 و نظر به لزوم استعلام نوع بافت پارچه بر اساس یادداشتهای توضیحی ذیل ردیف ۶۰۰۱ آزمایشگاه مجاز وفق مفاد بخشنامه پیروی، با توجه به بودن استعلام نام یا اصطلاح توصیفی velvet like و imitation like برای طبقه‌بندی خواهشمند است دستور فرمایید برای پارچه های پرز حلقوی یا قلاب باف از الیاف سنتتیک و مصنوعی با هر یک از ویژگی های مخمل، پلوش یا بوکله کشباف و قلاب باف، آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده، تک لایه و یا دولایه فارغ از نوع جنس و بافت لایه مستحکم کننده زیر، را با رعایت یادداشتهای 1 فصل 59، 1-ج فصل 60 و سایر مقررات ذیل شماره 60012200 تعرفه طبقه بندی نمایند.

هدیه عمادالاسلام
مدیرکل دفتر تعرفه

شماره تعرفه گمرکی پتو های وارداتی بصورت رول

172/96/705058
تاریخ : 1396/07/12 دانلود بخشنامه
نظر به اینکه در یادداشت 7-ب قسمت یازدهم مقرر می دارد، محصولاتی را که بتوان بعد از جدا شدن یا بریده ساده نخ های به هم نبافته بدون دوخت یا دستکاری تکمیلی دیگر مورد مصرف قرار داد همانند اشیا تمام شده و اماده برای مصرف تلقی و به عنوان اشیای دوخته و مهیا محسوب می گردند. همچنین در اجرایی یادداشت توضیحی ذیل شماره 6301 پارچه هایی که به صورت توپ بوده و با فرآیند ساده برش در امتداد خطوط معین که با فقدان نخ های پود مشخص شده است بتوان آنها را به اشیاء مجزا با خصوصیت پتو تبدیل نمود به عنوان پتو قابل طبقه بندی می باشند. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در هنگام ورود پتو به صورت رول و حائز شرایط فوق، با استناد به مفاد یادداشت های پیش
گفته و رعایت سایر مقررات کالا را ذیل شماره 6301 طبقه بندی و همچنین در خصوص کالاهای ترخیص شده، نیز با رعایت مهلت مقرر در ماده 135 قانون امور گمرکی رسیدگی و اقدام لازم معمول نمایند.
مشابها استناد به یادداشت 7-ب قسمت یازدهم و یادداشت های توضیحی ذیل شماره 6214 در خصوص طبقه بندی پارچه ها به صورت توپ با باریکه هایی از نخ های نبافته در فواصل معین که فقط با بریدن ساده این نخ ها به اشیای ریشه دار مشمول شماره 6214 تبدیل می گردند، صادق بوده که موضوع قبلا طی بخشنامه شماره 96/67195 مورخ 95/4/13 ابلاغ گردیده و مجداد بر اجرای مفاد آن تاکید می گردد.
مسئولیت حسن اجرای بخشنامه های صادره بر عهده مدیر محترم آن گمرک خواهد بود.
خداکرم اسکندری
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه

تعرفه گمرکی نوارچسب دو طرفه

کالای مورد اختلاف عبارتست از نوارچسب دوطرفه طی اظهارنامه کوتاژ ۵۵۱۰۵۷۱۸ مورخ ۲۹/۳/۸۱ ذیل شماره ۵۹۱۱۹۰ تعرفه به گمرک شهیدرجائی بندرعباس اظهار و ترخیص مینماید اداره کل بازبینی گمرک ایران کالا را ذیل شماره ۵۹۰۷۰۰ تعرفه طبقه بندی بدنبال اعتراض ذینفع پرونده به دفتر تعرفه ارسال شد.

رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۷۰۰۵/۹۳۶۷ مورخ ۲۰/۵/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده ،‌گزارش گمرک ایران ، مدافعات صاحب کالااظهارنظر آزمایشگاه گمرک محل که کالا را: یک نمونه منسوج سفیدرنگ توری بافت تهیه شده از اکریلیک که از دو طرف دارای مواد چسبنده بوده کمیسیون منسوج مورد اختلاف را ذیل ردیف ۵۹۰۷۰۰ تعرفه طبقه بندی مینماید .این رأی قابل تجدیدنظراست. صاحب کالا نسبت به رأی فوق معترض لذا پرونده به استناد اصلاحیه ماده ۵۱ قانون امورگمرکی به کمیسیون تجدیدنظر احاله گردید. رأی کمیسیون تجدیدنظر به شماره ۷۵۰۶/۲۵۵۵ مورخ ۲۰/۳/۸۳ به توجه به محتویات پرونده متشکله و استماع مدافعات طرفین کمیسیون تجدیدنظر رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را عیناً تأیید مینماید.