برچسب: مواد معدنی

  • مبنای محاسبه ارزش پایه صادراتی سنگ آهن

    بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص مبنای محاسبه ارزش پایه صادراتی سنگ آهن ابلاغ شد. 1401/1528872 تاریخ 1401/10/17 ناظرین/ مدیران کل/ مدیران محترم گمرکات اجرایی با عنایتع به مفاد نامه شماره 60/203000 مورخ 1401/08/22 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صمت و تصمیمات جلسه هفدهم کارگروه تعیین ارزش گمرکی کالای صادراتی موضوع تبصره 2 ماده…

  • معرفی شرکت های مجاز جهت صادرات مس کاتد

    شماره 1401/1039349 تاریخ 1401/07/20 کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی پیرو بخشنامه شماره 102/1401/474231 مورخ 1401/04/07 خصوص ساماندهی صادرات مس کاتد، به پیوست تصویر نامه شماره 60/173316 مورخ 1401/7/17 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره 60/161162 مورخ 1401/06/30 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور موضوع واحد های…

  • شماره تعرفه گمرکی کیسه والاسترنیت

    شماره کلاسه: ۷۲۵/۳۷۷۲/۲/۱۴ شماره تعرفه طبق رای: ۲۸۳۹۹۵ مورد اختلاف عبارتست از ۴۲۰۰ کیسه والاسترنیت که دیل شماره ۲۸۳۹۹۰ تعرفه به گمرک بندرعباس اظهار و گمرک مذکور کالا را ذیل شماره ۲۵۳۰۹۰ تعرفه طبقه بندی و بدنبال اعتراض ذینفع مراتب را از دفتر تعیین ارزش و تعرفه استعلام مینماید اداره مذکور پس از رسیدگی با…