بایگانی برچسب: s

خلاف قانون بودن تنظیم وکالتنامه با حق واگذاری کارت بازرگانی

97/108793
97/6/5
نظر به اینکه اعلام گردیده برخی از دارندگان کارت های بازرگانی از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تحت عناوین صلح، هبه وکالت بلاعزل با حق توکیل و نظائر آن مبادرت به واگذاری حق استفاده از کارت های مذکور به دیگران می نمایند، با توجه به صراحت تبصره 4 بند 3 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون صادرات و واردات که مقرر می دارد : ادامه‌ی خواندن

رای دیوان عدالت اداری در خصوص مالیات کارت پیله وری و واگذاری وکالت

رأی شماره 932 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری و تأیید آراء
صادرشده مبنی بر رد شکایت درخصوص واگذاری کارت پیله وری
1396/10/6 1213/96/5 شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 932 مورخ 21/9/1396 جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: 21/9/1396 شماره دادنامه: 932 کلاسه پرونده: 96/1213 مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام کننده تعارض: آقای اکبر عزیزی به وکالت از آقایان منصور محمودی و دیاری حسینی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض که بازرگان و دارای کارت پیله وری ھستند به موجب وکالت نامه ھای رسمی، کلیه اختیارات بازرگانی خود درجھت واردات کالاھا را به دیگران منتقل کردند. شاکیان در ازای تنظیم وکالت نامه و اعطای اختیارات مبلغی را دریافت می کردند.
پس از چند سال که سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیاتی می کند، پیله وران با مشاھده مبالغ آن در مراجع حل اختلاف مالیاتی اقدام به شکایت می کنند که پس از قطعیت آرای آن مراجع، از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی می کنند. شعبه 13 دیوان عدالت اداری با توجه به وکالت نامه ھایی که شاکی به اشخاص دیگر جھت ورود کالا داده و با توجه به اوضاع و احوالی که نشان از اعتبار اظھارات شاکی دارد ضمن نقض رأی مرجع مالیاتی، مقرر می کند ھیأت ھم عرض با بررسی اسناد مدارک مؤدی واقعی را مشخص کند، ولی شعبه 14 دیوان عدالت اداری با ملاحظه وکالتنامه ھای شاکی و این استدلال که اقدامات وکیل به منزله اقدامات موکل تلقی شده و واردات کالا به نام ایشان صورت گرفته، اقدامات واحد مالیاتی را صحیح تلقی کرده و حکم به رد شکایت صادر کرده است.
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 14 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900038542 با موضوع دادخواست آقای دیاری حسینی با وکالت آقای اکبر عزیزی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه و به خواسته ابطال آراء ھیأت حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره 9109970901401952 ـ 22/7/1391 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
توجھاً به مفاد لایحه دفاعیه واصله از طرف شکایت و نیز محتویات پرونده مالیاتی و تدقیق در وکالتنامه مورد ادعای شاکی نظر به اینکه در
وکالتنامه موصوف اقدامات وکیل به منزله اقدامات موکل (شاکی) تلقی و واردات کالا نیز به نام ایشان صورت گرفته اقدامات واحد مالیاتی صحیح و وفق موازین قانونی تشخیص لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900097435 با موضوع دادخواست آقای منصور محمودی با وکالت آقای اکبر عزیزی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته ابطال آراء ھیأت حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره 9109970901300570 ـ 27/3/1391 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتوای پرونده و به ویژه ارائه رونوشت یک برگ وکالتنامه رسمی به شماره 42778 ـ 13/9/1381 صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره 34 جوان رود که دلالت بر اعطای وکالت شاکی به فردی به نام پوردریابان که دلالت بر اعطای وکالت برای ورود کالا داشته و شاکی مدعی است که در قبال کار فردی اقدام به اعطای وکالت به فرد مذکور نموده و وارد کننده اصلی فردی به نام دریابان بوده است در واقع چنانچه مالیاتی به کالای وارداتی تعلق گیرد مؤدی آن فرد مذکور است در لایحه دفاعیه این بخش از اظھارات و مدارک خواھان مصون از تعرض باقی مانده از اوضاع و احوال نیز دلیلی بر عدم اعتبار اظھارات و مدارک ارائه شده از سوی شاکی استنباط نمی گردد. علی ایحال نظر به مراتب مذکور ضمن نقض آراء صادره پرونده به شعبه ھمعرض ھیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال که این بخش از اظھارات شاکی و مدارک وی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و مؤدی واقعی مالیات مشخص و سپس اظھارنظر نمایند. رأی صادره قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان
تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
: با عنایت به اینکه کارت پیله وری به نام شاکیان بوده و آنان با اعطای وکالت به اشخاص دیگر مبادرت به استفاده از کارت مذکور در وارد
ثانیاً نمودن کالا کرده اند و با توجه به ماده 674 قانون مدنی چون موکل ماخوذ به تعھدات وکیل خود می باشد، مکلف به اجرای تعھدات وکیل خود در مقابل اشخاص ثالث می باشد و با توجه به اینکه استفاده از کارت پیله وری قائم به شخص بوده و به ھمین دلیل قابل واگذاری به دیگری نیست و صرف انجام واردات توسط وکیل به منزله واگذاری آن تلقی نمی شود، بنابراین آراء شعب 14 و 13 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای 9109970901401952 ـ 22/7/1391 و 9109970901302470 ـ 24/11/1391 که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.
این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ممنوعیت ثبت وکالت نامه های کلی واگذاری کارت بازرگانی

1396/3/16
96/100/12740
با احترام به استحضار می رساند مراحل صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران انجام و پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت به متقاضیان واجد شرایط ارایه می گردد. نظر به اینکه برخی از اشخاص امتیاز کارت بازرگانی خود را بر خلاف مفاد ماده تبصره 4ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به موجب وکالتنامه تام الاختیار جهت استفاده به غیر واگذار نموده و سبب فرار مالیاتی و حذف درآمدهای دولت می گردند و با عنایت به اینکه به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ” واگذاری امتیازات از جمله کارت بازرگانی ” به صورت مبایعه نامه ” وکالت” هبه” صلح و یا موارد مشابه مجاز نبوده لذا نظر به شکایاتی که از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور) ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه قضایی و اتاق بازرگانی واصل گردیده است، درخواست می گردد به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ فرمایند تا از تنظیم وکالتنامه و دیگر اسناد رسمی که بر خلاف ماده 4 ماده فوق الذکر ماهیت آن واگذاری کامل امتیاز کارت بازرگانی ( با عزل و بدون عزل وکیل) به غیر از دارنده آن می باشد خودداری نمایند ادامه‌ی خواندن

ماده 58 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

ماده 58 ـ اصل اسنادی که باید به اظهارنامه ضمیمه شود عبارتند از:

الف ـ کالای ورودی: اسناد خرید، حمل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل توسط شرکت حمل و نقل بین‌المللی)، ترخیصیه، قبض انبار، مجوزها وگواهی‌های لازم، اسناد بانکی (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)، گواهی مبدأ، صورت عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای قانون یا سایر قوانین ضروری بداند. ضمیمه نمودن سند حمل و ترخیصیه برای کالای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی که در منطقه معامله شده یا قبض انبار آن تبدیل شده است ضروری نمی‌باشد. ادامه‌ی خواندن

ماده 128 قانون امور گمرکی

کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالت نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می شود، مشخص گردد.
کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرکهای کشور معتبر است.

تبصره ـ شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می شود.

فرمهای وکالت گمرکی + دانلود

گمرک ایران در راستای اجرای ماده 128 و تبصره 3 ماده 58 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اقدام به انتشار وکالتنامه های مورد قبول گمرک در خصوص ترخیص کالا نموده است که در فرمت های مختلف همچون فرم وکالت شخص حقیقی به حق العملکار گمرک ( کارگزار گمرکی) فرم وکالت شخص حقوقی به کارگزار گمرکی، فرم وکالت شخص حقوقی به کارمند تمام وقت خود و فرم وکالت کارگزار گمرکی به کارمند و نماینده خود انتشار یافته است. ادامه‌ی خواندن

بخشنامه مهم گمرک در خصوص مقررات ترخیص کالاها

بخشنامه گمرک 

در راستای تحقق اهداف عالی سازمان جهت تسریع و تسهیل رسیدگی به امور خدمت گیرندگان، افزایش دقت و ارتقاء کارایی سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی، به کلیه همکاران ذیربط دستور فرمایید بر رعایت دقیق موارد ذیل، دقت و اهتمام جدی مبذول نمایند.

1- با عنایت به اینکه از ابتدای دیماه سال جای ابلاغ کلیه مجوزهای قانونی و مقرراتی از طریق دفاتر ستادی، صرفا از طریق سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت می گیرد، لذا ابلاغ مجوزها از طریق سامانه صدور مجوزها متوقف گردیده است. ادامه‌ی خواندن

شرایط اظهار کالا توسط غیر صاحب کالا در سیستم EPL

1/03/101482 . …………….. تاریخ : 93/6/5     دانلود بخشنامه
کلیه گمرکات

با سلام
حسب مفاد تبصره 3 ماده 58 و ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در مواردی که اظهارنامه غیر از صاحب کالا تنظیم و به گمرک ارائه می گردد، شخص یاد شده چنانچه کارمند شخص حقوقی بوده باشد می بایست دارای وکالتنامه رسمی و معرفی نامه بر اساس متنی که گمرک ایران اعلام نموده است ( موضوع بخشنامه شماره 92/205299/113/737/73/459) مورخ 92/10/12 مرکز واردات برای ترخیص کالا بوده و در وکالتنامه رسمی ارائه شده حدود اختیارات وکیل تعیین شده باشد و در صورتیکه اظهارکننده و ترخیص کننده کارگزار گمرکی باشد نیر به ترتیب فوق می بایستی دارای وکالتنامه رسمی باشد.

ضمنا با توجه به تبصره 4 ماده 58 آیین اجرایی قانون مورد اشاره انجام تشریفات گمرکی اشخاص حقیقی صرفا می بایست از طریق خود شخص حقیقی یا کارگزار گمرکی صورت پذیرد و شخص حقیقی نمی تواند برای ترخیص کالا نماینده یا کارمند معرفی نماید. ( موضوع بخشنامه شماره 441/73/7373/91/23936 مورخ 91/12/19) لازم به ذکر است معرفی نامه رسمی موسسات دولتی در مورد کالای متعلق به آنها و معرفی نامه سفارتخانه ها با گواهی وزارت امور خارجه نسبت به کالای متعلق به سفارتخانه ها به جای وکالتنامه رسمی پذیرفته خواهد شد.

با عنایت به مطالب پیش گفت نظر به اینکه مقرر گردیده است کنترل کلیه مراحل مورد نظر با لینک سامانه وکالتنامه به سامانه جامع گمرکی به صورت خودکارو از طریق سیستمی انجام شده و اقدامات و هماهنگی های لازم در این خصوص توسط دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات صورت پذیرفته و در سیستم جامع گمرکی و زیر سیستم اظهار از راه دور اعمال گردیده است لذا دستور فرمایید نسبت به مورد حسب دستورالعمل صادره دفتر مذکور برای روی بستر اینترنت و در مسیر eplirica.blog.ir اقدام و کنترلهای عنوان شده از طریق سامانه صورت پذیرد.

مسئولیت حسن اجرای بخشنامه فوق به عهده مستقیم مدیران آن گمرک خواهد بود.
مسعود کرباسیان

شرایط نماینده صاحب کالا برای اظهار کالا در گمرک

بخشنامه گمرک ایران در خصوص شرایط ترخیص کالای اشخاص حقوقی و حقیقی
شماره : ۱۰۱۴۸۲/۹۳/۱ تاریخ : ۰۵/۰۶/۱۳۹۳
گمرک…….
با سلام و احترام –حسب مفاد تبصره ۳ ماده ۵۸ و ماده ۱۹۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در مواردی که اظهارنامه غیر از صاحب کالا تنظیم و به گمرک ارائه می گردد، شخص یاد شده چنانچه کارمند شخص حقوقی بوده باشد می بایست دارای وکالت نامه رسمی و معرفی نامه بر اساس متنی که گمرک ایران اعلام نموده است (موضوع بخشنامه شماره ۹۲/۲۰۵۲۹۹//۱۱۳/۷۳۷/۷۳/۴۵۹ مورخ ۱۲/۱۰/۹۲ مرکز واردات) برای ترخیص کالا بوده و در وکالت نامه رسمس ارائه شده حدود اختیارات وکیل تعیین شده باشد و در صورتی که اظهارکننده و ترخیص کننده کارگزار گمرکی باشد نیز به ترتیب فوق می بایست دارای وکالت نامه رسمی باشد.ضمناً با توجه به تبصره ۴ ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون مورد اشاره انجام تشریفات گمرکی ترخیص کالایاشخاص حقیقی صرفاً می بایست از طریق خود شخص یا کارگزار گمرکی صورت پذیرد و شخص حقیقی نمی تواند برای ترخیص کالا، نماینده یا کارمند معرفی نماید (موضوع بخشنامه شماره ۲۳۹۳۶/۹۱/۷۳۷/۷۳/۴۴۱ مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ مرکز واردات) لازم به ذکر است معرفی نامه رسمی مؤسسات دولتی در مورد کالای متعلق به آنها و معرفی نامه سفارتخانه ها با گواهی وزارت امور خارجه نسبت به کالای متعلق به سفارتخانه ها به جای وکالتنامه رسمی پذیرفته خواهد شد.
با عنایت به مطالب پیش گفت نظر به اینکه مقرر گردیده است کنترل کلیه مراحل موردنظر با لینک سامانه وکالتنامه به سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار و از طریق سیستمی انجام شده و اقدامات و هماهنگی های لازم در این خصوص توسط دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت پذیرفته و در سیستم جامع گمرکی و زیر سیستم اظهار از راه دور اعمال گردیده است.لذا دستور فرمایید نسبت به مورد حسب دستورالعمل صادره دفتر مذکور بر روی بستر اینترنت و در مسیر aplirica.blog.ir اقدام و کنترل های عنوان شده از طریق سامانه صورت پذیرد.
مسئولیت حسن اجرای بخشنامه فوق به عهده مستقیم مدیران آن گمرک خواهد بود.
مسعود کرباسیان–رئیس کل گمرک ایران