شماره تعرفه گمرکی فرآورده افزودنی (آنترامین ۲۲)

کالای مورد اختلاف :‌ تعداد ۲۰۰ نگله تحت عنوان فرآورده افزودنی (آنترامین ۲۲) طی اظهارنامه کوتاژ ۵۰۷۸۳۰-۱/۶/۷۶ ذیل شماره ۳۸۲۳۹۰ تعرفه به گمرک غرب تهران اظهار و گمرک محل کالا را ذیل شماره ۳۸۲۳۹۰ تعرفه طبقه بندی و براساس اعتراض ذینفع مراتب از اداره کل تعیین ارزش و تعرفه منعکس و اداره کل مذکور پس …

شماره تعرفه گمرکی فرآورده افزودنی (آنترامین ۲۲) ادامه »