تعرفه گمرکی قطعات لباسشویی

نمونه مورد اختلاف تعداد ۲۰۰۰ دست قطعات لباسشویی طی اظهارنامه کوتاژ ۶۱۱۰۳۹-۱۱/۵/۷۷ اجزاء و قطعات طبقه بندی می نماید. اداره کل بازبینی پرونده را به اداره کل ارزش و تعرفه ارسال و اداره مزبور کالا را لباسشویی پنج کیلویی اتوماتیک به مارک بهی (BEHI) به صورت C.K.D فاقد جای پودر – شیشه جلو – قاب …

تعرفه گمرکی قطعات لباسشویی ادامه »