شماره تعرفه گمرکی برد الکترونیکی

شماره کلاسه شماره تعرفه طبق رای ۷۲۵/۱۷۶۸/۷۲ ۸۵۱۷۹۰ کالای اظهار شده عبارتست از ۲ کارتن برد الکترونیکی که طی اظهارنامه کوتاژ ۹۰۷۰۳۲ مورخ ۲۴/۱۰/۷۷ ذیل شماره ۸۵۱۷۹۰ و ۸۵۴۲۳۰ تعرفه به گمرک مهرآباد اظهار و گمرک مذکور کالا را ذیل شماره ۸۵۱۷۹۰ و ۸۵۳۶۹۰ تعرفه طبقه بندی نموده و به دنبال اعتراض صاحب کالا پرونده …

شماره تعرفه گمرکی برد الکترونیکی ادامه »