ارزش گمرکی کامیون کشنده C&C چینی سال ۲۰۱۴

۱۴۲۳۸۵/۹۷۲۶/۲۰۴/۲۴/۳۳۳ ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی موضوع: اعلام ارزش کامیون کشنده C&C چینی سال ۲۰۱۴ با سلام و احترام در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۵۰ مورخ ۲۲/۷/۹۳ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیون کشنده C&C سال ۲۰۱۴ ساخت چین به …

ارزش گمرکی کامیون کشنده C&C چینی سال ۲۰۱۴ ادامه »