ضوابط فنی واردات خودرو سواری شورلت CHEVROLET

شماره بخشنامه : 62724/210/94   تاریخ 94/10/13  دانلود بخشنامه جناب آقای پورسیف – مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- گمرک ایران سلام علیکم – ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۲۰۴۱۰۹ ﻣﻮرخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۴ دﻓﺘﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدرو و ﻧﯿﺮوﻣﺤﺮﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺧﻮدروی ﺳﻮاری ﻗﺎﺑﻞ ورود ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری CHEVROLET ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج …

ضوابط فنی واردات خودرو سواری شورلت CHEVROLET ادامه »