پرایس لیست لیفتراکهای KOMATSU سال 2014

219682/4554/204/24/491 ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی موضوع: پرایس لیست لیفتراکهای KOMATSU سال 2014 با سلام و احترام با عنایت به صورتجلسه شماره 108 – 9/11/92 کمیته ارزش این دفتر به پیوست یک برگ پرایس لیست لیفتراکهای KOMATSU سال 2014 ساخت ژاپن به نمایندگی شرکت محور ماشین ارسال میگردد . مقتضی است دستور …

پرایس لیست لیفتراکهای KOMATSU سال 2014 ادامه »