گمرک شهریار تهران

آدرس گمرک شهریار ( تهران) : بزرگراه فتح ( جاده قدیم کرج) ، شهرک خلیج فارس، بلوار خلیج فارس ، انتهای خیابان بهشتی

 

شماره تماس های گمرک شهریار شماره تلفن
اصلی 021-66250636-7
امور مالی 021-66256119

شماره اقتصادی : 411415531436
شناسه ملی 14000268224
کد پستی گمرک 1379656411