بازبینی شرایط قرنطینه ای واردات بذر گیاه شامادورا از کشور هلند

واردات بذر مذکور از کشور هلند منوط به رعایت شرایط قرنطینه ­ای جدید که به پیوست و ممهور به مهر سازمان است و نیز بازدید و بررسی­های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می­باشد.

شرایط قرنطینه ای واردات بذر گیاه (Chamaedorea elegans)
از کشور هلند (بازنگری آذرماه 1394)

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور هلند.
2- ضد عفونی بذور به یکی از روشهای ذیل در کشور هلند و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه:
– ضدعفونی با گاز فسفین به نسبت 2-5/1 گرم در متر مکعب حجم محموله و در دمای 25-15 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 7 روز و سپس ضدعفونی با یک قارچکش مناسب قبل از بسته بندی
و یا
– ضدعفونی با حشره کش متومیل با دز متعارف و سپس ضدعفونی با یک قارچکش مناسب قبل از بسته بندی.
3- محموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی و بذور علف های هرز ، حشرات زنده و علائم بیماریها باشد.
4- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
5- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
6- هر بخش از محموله باید دارای بسته بندی مناسب بوده و دارای برچسبی (label) باشد که به طور وضوح نام علمی گیاه (جنس و گونه) بر روی آن درج شده باشد.
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
8- در صورتیـــکه محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کالا صادر شده باشد، محموله باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد (Re- Export) از ارگان ذیربط کشور ثالث و کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء تولید ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث را به همراه داشته باشد.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.
17761