ارزش گمرکی (قیمت) دامپتراک های NHL چین سال 2015

182/24/202/8944/104252
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش دامپتراک های NHL چین سال 2015

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه 581 مورخ 19/5/94 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع دامپتراک های NHL سال 2015 ساخت چین به نمایندگی شرکت آسان خودرو به شرح جدول ذیل ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری دامپتراک های وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد .
FOB (RMB) Model Brand Name Of Comm
1550000 TR35A (32T) NHL Dump Truck
2600000 TR60 (55T) NHL Dump Truck
4960000 TR100 (91T) NHL Dump Truck