قاعده دوم از قواعد عمومی تفسیر سیستم هماهنگ شده

قاعده 2

الف) هر اشاره ای به یک شئی در شماره ای معین، شامل این شعی می شود حتی اگر به حالت غیر کامل(Incomplete) یا تمام نشده (Unfinished) باشد.

مشروط بر اینکه به همان حالت عرضه شده ، صفت و خاصیت اساسی شیئی کامل یا تمام شده را داشته باشد. این اشاره، همچنین شامل شیئی کامل یا تمام شده یا اشیایی که طبق مقررات پیش گفته باید کامل یا تمام شده تلقی شوند، هر چند که به صورت پیاده شده (Disassembled) یا سوار نشده (Unassembled) عرضه شوند نیز می شود.

ب ) هر اشاره ای به یک ماده در شماره ای معین شده است ، شامل آن ماده می شود خواه به حالت خالص یا مخلوط و یا حتی ترکیب شده(جورشده) با مواد دیگر.

همچنین هر اشاره ای به کالاهای ساخته شده از یک ماده معین، شامل آن کالاهایی می شود که تماما یا جزئا از این ماده تشکیل شده باشد. طبقه بندی کالاهای متشکل از بیش از یک ماده، باید طبق اصول بیان شده در قاعده 3 صورت گیرد.

قاعده 2 (الف)

(اشیاء غیر کامل تمام نشده)

یکم: بخش نخست قاعده 2 ( الف) حیطه شمول هر شماره ای را که به یک کالای خاص اشاره دارد، را گسترش می دهد،

به نحوی که نه تنها شامل کالای کامل بشود، بلکه شامل آن کالا به حالت غیر کامل یا تمام نشده نیز بشود. مشروط بر اینکه، به همان حالت عرضه (Presented) صفت و خاصیت اساسی شیئی کامل یا تمام شده را دارا باشد.

دوم: مقررات این قاعده به اشیاء به صورت طرح اولیه (blanks) نیز تسری می یابد مگر اینکه این اشتباه در شماره معینی ذکر شده باشند.

اشیایی به عنوان ” طرح اولیه” تلقی می شوند که به همان صورت قابل استفاده نبوده، شکل و یا طرح تقریبی یا شیئی تمام شده را داشته باشند ، و جز در موارد استثنایی، فقط برای تکمیل به صورت قطعه یا شیئی تمام شده مورد نظر قابل مصرف باشند. ( برای مثال، بطریهای پلاستیکی،محصولات واسطه ای و استوانه ای شکلی هستند که یک طرف آنها بسته و طرف دیگر آنها باز و رزروه دار شده است تا امکان بستن آن از طریق پیچش وجود داشته باشد. آن بخش از بطری که در پایین محل رزروه قرار گرفته ، به گونه ای است که می توان آن را به اندازه و شکل دلخواه درآورد.

محصولات نیم ساخته ای که هنوز شکل اساسی اشیاء تمام شده را نداشته باشند ( که معمولا در مورد میله،دیسک (Disc)، لوله و غیره چنین است) به عنوان ” طرح اولیه” تلقی نمی شوند.

سوم: با در نظر گرفتن حیطه شمول شماره های قسمت های اول لغایت ششم، این بخش از قاعده معمولا در مورد محصولات مشمول این قسمت ها به کار نمی رود.

چهارم: موارد متعدد اجرای این قاعده در محلاحظات عمومی قسمت ها یا فصل ها ذکر شده اند( مثل قسمت شانزدهم، و فصول 61،62،86،87،90)

قاعده 2 (الف)

(اشیاء عرضه شده به صورت پیاده شده و یا سوار نشده)

پنجم: بخش دوم قاعده 2(الف) مقرر می دارد کالای کامل یا تمام شده ای که به صورت پیاده شده یا سوار نشده عرضه شود در همان شماره کالای سوار شده طبقه بندی می شود معمولا به دلایلی از قبیل ضرورت یا سهولت در امر بسته بندی یا حمل و نقل، کالاها به این صورت عرضه می شوند.

ششم: این قاعده همچنین در مورد اشیاء غیر کامل یا تمام نشده ای که به صورت پیاده شده یا سوار نشده عرضه شوند، بکار می رود مشروط بر اینکه طبق مقررات بخش اول این قاعده به عنوان اشیاء کامل یا تمام شده تلقی شوند.

هفتم : به مفهوم این قاعده” اشیاء عرضه شده به صورت پیاده شده یا سوار نشده” به اشیایی اطلاق می شود که اجزاء متشکله آن به منظور سوار کردن(مونتاژ) با هم باشند.

خواه با کمک وسایل تثبیت کننده (پیچ، پیچ و مهره و غیره) و یا با پرچ کردن یا جوشکاری، مشروط بر اینکه فقط مستلزم عملیات سوار کردن (مونتاژ) باشد.

هشتم: موارد اجرای این قاعده در ملاحظت عمومی قسمت ها یا فصل ها ذکر گردیده اند (مثلا، قسمت شانزدهم، و فصول 44،86،87،89)

نهم: با در نظر گرفتن حیطه شمول شماره های قسمتهای اول لغایت ششم، این بخش از قاعده معمولا در مورد محصولات مشمول این قسمت ها بکار نمی رود .

قاعده 2(ب)

(اشیاء یا مواد مخلوط و مرکب “جور شده” )

دهم: قاعده2(ب) به مواد مخلوط یا ترکیب شده (جورشده) با سایر مواد و مصنوعات متشکل از دو یا چند ماده مربوط می شود،

شماره هایی که این قاعده به آنها مربوط می شود، عبارتند از شماره هایی که یک ماده معین را ذکر می کند. (مثلا، شماره 07/05،عاج)، و شماره هایی که شامل مصنوعات یک ماده معین می شود (مثلا، شماره 03/45، اشیاه ساخته از چوب پنبه طبیعی). لازم به ذکر است که این قاعده فقط در صورتی اجرا می شود که متن شماره ها و یادداشتهای قسمت ها یا فصل ها به گونه ی دیگری مقرر نکرده باشند. (مثلا، شماره 03/15- چربی خوک،مخلوط نشده).

محصولات مخلوط که به صورت فرآورده بوده و به همان صورت در یک یادداشت قسمت یا فصل یا در متن یک شماره توصیف شده باشند، باید به صورت مقررات قاعده 1 طبقه بندی شوند.

( یازدهم) اثر این قاعده گسترش حیطه شمول شماره هایی است که به یک ماده معین اشاره دارند. به نحوی که مخلوط یا مرکب (جورشده) این ماده با سایر موارد را نیز شامل شوند.

اثر این قاعده همچنین گسترش حیطه شمول شماره هایی است که به مصنوعات ساخته شده از یک ماده اشاره دارد، به نحوی که این شماره ها، مصنوعاتی که جزئا از این ماده تشکیل شده باشند را شامل شوند.

(دوازدهم) با این حال، این قاعده حیطه شمول شماره ای را که به آن مربوط می شود تا آن حد توسعه نمی دهد که کالایی را در برگیرد که بر خلاف تجویز قاعده 1 با متن شماره های تعرفه منطبق نباشد

این حالت در موارد پیش می آید که افزودن مواد دیگر، از کالا خصوصیت یک کالای مشمول این شماره ها را سلب کند.

سیزدهم : در نتیجه مواد مخلوط یا ترکیب شده (جورشده) با سایر مواد و مصنوعات متشکل از دو یا چند ماده چنانچه در بدو امر، ذیل دو یا چند شماره قابل طبقه بندی باشند، باید طبق مقررات قاعده 3 طبقه بندی شوند.