انتقال دانشجویان از دانشگاههای خارجی به داخلی (ایران) / مدارک و مقررات

College Transfer

براساس مواد مندرج در آیین نامه شماره11110/11 مورخ 11/8/1383 وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل به عهده دانشگاههای داخل کشور واگذار شده است. متقاضیان انتقال به رشته های غیر پزشکی می بایست مدارک انتقال خود را حسب نوع رشته تحصیلی مورد درخواست ، مستقیماً به یکی از دانشگاههای وابسته به وزارت مذکور تحویل نمایند. اما انتقال دانشجویان رشته پزشکی بر اساس آیین نامه مصوب بیستمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 25/8/1381 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می پذیرد. دانشجویان متقاضی انتقال به یکی از دانشگاههای پزشکی داخل کشور می بایست با تهیه و ارایه مدارک زیر به معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام لازم به عمل آورند.

مدارک لازم:

 • اصل گواهی اشتغال به تحصیل (با تایید نمایندگی ، به زبان انگلیسی یا ترجمه فارسی) با قید رشته، مقطع و تاریخ شروع به تحصیل، تعداد واحدهای گذرانده شده و این که ادامه تحصیل دانشجو در همان دانشگاه مبدا منع قانونی ندارد.
 • ریز نمرات واحدهای گذرانده شده (با تایید نمایندگی ، به زبان انگلیسی یا ترجمه فارسی)
 • یک قطعه عکس متقاضی
 • تصویر صفحات نوشته شده گذرنامه که دارای تاریخ آخرین خروج از کشور باشد
 • تصویر صفحات شناسنامه
 • یک نسخه اصل راهنمای (بروشور) تحصیلی دانشگاه مبدأ
 • توصیه نامه از دو مدرس، در پاکت در بسته و مهر شده (برای متقاضیان انتقال به دوره های کارشناسی ارشد و دکتری)

توضیحات:

 • دانشجویان متقاضی انتقال می بایست مدارک مورد اشاره را شخصاً یا توسط یکی از والدین به دانشگاه مورد نظر (رشته های غیر پزشکی) یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارایه و مراتب را پیگیری نمایند.
 • یادآوری می نماید انتقال دانشجویان با رعایت مواد و مقررات مندرج در آیین نامه وزارتخانه های ذی ربط صورت می پذیرد ، لذا تحویل مدارک به دانشگاهها یا وزارت بهداشت (تا زمان وصول پاسخ مثبت) به مفهوم پذیرش درخواست یا انتقال قطعی نخواهد بود.

به منظور اطلاع از مقررات و شرایط انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به دانشگاههای داخل ، متن کامل آیین نامه های انتقال زیر مراجعه نمایید.

 • وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • دانشگاه آزاد اسلامی